Cuma Suresi

By | 8 Temmuz 2014

kuran

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz

Cuma Suresi

Cuma Suresini sürekli okumak kişinin bereketini çoğaltır.

Cuma Suresi’nin Fazileti

Allah Rasul’ü (sallallahu Aleyhi Ve sellem) buyuruyor: “Cuma suresini okumayı adet haline getiren kimseye, Müs­lüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığında ki onar sevap verilir. (Kenzül Ummame 4/99)

Bir kimse Cuma Suresini fırsat buldukça okumaya devam ederse, şeytanın vesvesesinden emin olur.

Kim eşlerin arasım düzeltmek için beş kere okursa mak­sadı hasıl olur.

Ayrıca bu surenin bir başka özelliği de Cuma sela saatinde 18 kere okunmasıdır ki, bağlı olanın Allah’ı7n izniyle bağı çözülür. 3 Cuma arka arkaya okumaya devam edilmelidir.

Cuma Suresi’nin Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

(l)Yusebbihu lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fîl ardıl meli- kilkuddûsil azîzil hakîm(2)huvellezî bease fîl ummiyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn. (3) ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakim (4) zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâ’ vallâhu zulfadlil azîm (5) meselul lezîne hummilût tevrâte summe lem yahmiluhâ kemese lil hıınâri yammi- lu esfarâ, bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh, vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimin (6) kul yâ eyyuhellezîne hâdû in ze’amtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fetemen nevul mevte in kuntum sâdikîn (7) ve lâ yetemen nevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(8)kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe inne- hu mulâkîkum summe tureddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâ- deti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn (9) yâ eyyu­hellezîne âmenû izâ nûdîe lis salâti min yevmil cumu’ati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerul bey’, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn (10) fe izâ kudîetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebteguû min fadlillâhi vezkurullâhe kesîren leallekum tuflihûn (11) ve izâ re’ev ticâreten ev lehveninfeddû ileyhâ ve terekkûke kâimâ, kul mâ indallâhi hayrun min ellehvi ve min etticâreh, vallâhu hayrur razıkin.

Cuma Suresi’nin Meali

1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakim olan Allah ’ı tesbilı etmektedir.

2-0 ’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah ‘in âyet­lerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3 – Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da (O Peygambe­ri göndermiştir). O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

4 – Bu, Allah ’ın lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5 – Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah ’ın âyetlerini yalanlayan­ların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.

6 – De ki: «Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Al­lah ‘ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?»

7 – Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.

8  – De ki: «Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size (bü­tün) yaptıklarınızı haber verecektir.

9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah ’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10 – Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah ‘ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah ’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

11 – Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: «Allah ‘ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.»

 Cuma Suresi