Burçlar Nedir ?

By | 9 Nisan 2014

Burçlar Nedir

Burçlar Nedir ile ilgili Ayet: “Hakikaten biz, gökte burçlar yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.” (Hicr; 16)

Burçlar Nedir ile ilgili  Hadis: “Kim Allah’ın zikrettiğinin gayrisi için yıldızlar ilmi bir bab ik­tibas ederse sihirden bir şube iktibas olur. Müneccim kahindir. Kahin de sihirbazdır. Sihirbaz da kafirdir.” (İbn Abbas’tan)

Burçlar Nedir ile ilgili Hikâye:

12 Burç

Günümüzden sekiz yüzyıl önce astroloji konusunda verdiği eserler ta­nınan büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi, “Fütuhat-ı Mekkiye” isim­li eserinde “Dünyada oluşan herşeyin burçların tesiriyle meydana geldi­ğini” şöyle ifade ediyor:

“Şunu da bil ki Hak Teâlâ, daha evvelce anlattığımız Kürsi (Samanyo­lu) içerisinde şeffaf, dairevi bir cisim yaratmıştır. Bunu da 12 eşit parça­ya ayırmış ve bu parçalara burçlar adını vermiştir. Bu burçlar, toprak, su, hava, ateş gibi unsurlardan olup, tıpkı dünya ehlinin unsurlarına benzer­ler. Hakk Teâlâ her bir burçta cennet ehlinden bir meleği orada iskan et­tirir. İşte bu burçlardan, cennetlerde oluşacak şeyler meydana getirilir. Değişim ve karışıklıkların tümü bu burçların değişmesiyle ve kurulan dü­zenin bozulmasıyla olur. Gerçek olarak âlemimizin öncülüğünü bu 12 burçta bulunan 12 melâike yapmaktadır. Böylelikle bu 12 burç, âlemle­rimizin gerçek olarak imamlığını yapmaktadır…”