Amelde Mezheb İmamları

By | 17 Eylül 2014

imam1. Amelî mezhep ne demektir ve bu mezhepler hangileridir?

İbadetlerimizde ortaya koydukları hükümlere uyarak amel ettiğimiz mezheplere Amelî Mezhep denir.
Amelde hak mezhepler 4’tür. Bunlar; Hanefî, Malikî, Şafiî, Hanbelî mezhepleridir.

2. Mezhep imamlarının isimleri ve kısaca hayatları nedir?

• Hanefî Mezhebi: İmam-ı Azam Ebu Hanife, asıl adı Numan’dır. Babasının adı da Sâbit’tir. Hicrî 80 tarihinde Kûfe’de doğmuş; 150 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.

• Malikî Mezhebi: İmam Malik b. Enes, Hicrî 93 tarihinde Medine’de doğmuş, 179 tarihinde Medine’de vefat etmiştir.
• Şafiî Mezhebi: İmam Muhammed b. İdris el-Şafıî. Hicrî 150 tarihinde Askalanda veya Gazze’de doğmuş, 204 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir.

• Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmet b. Muhammed b. Hanbelî, aslen Mervezlidir. Hicri 164 tarihinde Bağdat’ta doğmuş, 241 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.

3. Amelî mezheplerin dayanağı nelerdir ve bunlara ne denir?

Ameli mezhepler; kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha üzerine kurulmuştur. Dini bilgilerin bu dört ana kaynağına ”Edille-i Erbaa” denir.

4. Edille-i Erbaa’nın kısaca tanımları?

• Kitap: Kur’an’ı Kerim.

• Sünnet: Peygamberimiz’in sözleri, fiilleri ve takrirleri (görüp de yasaklamayıp sükut ettiği şeyler.)

• İcma-i ümmet: Bir asırda bulunan müctehidlerin bir hadisenin şer’i hükmü hakkında ittifak etmeleridir.

• Kıyas-ı fukaha: Bir hâdisenin kitap, sünnet veya icma’i ümmet ile sabit olan hükmünü aynı illete, aynı sebebe, aynı hikmete dayalı o hâdisenin tam benzeri başka bir hâdisede de izhar etmektir. Yani o hükmü karşılaştırarak yeni mesele için de vermektir.