Abdülmuttalib’in Rüyası

By | 27 Mart 2014

Abdülmuttalib'in Rüyası

Hâfız ibni Abdilberr (Rahimehullâh)ın nakline göre Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dedesi Abdülmuttalib bir gün Hicr (altınoluğun altın­da bulunan dâire şeklindeki çevrili yer)de uyur­ken dehşete kapılmış bir vaziyette uyandı, doğru Kureyş’in kâhinlerinin yanına gitti ve onlara:

“Rüyamda sırtımdan gümüş bir zincir çıktı­ğını gördüm, onun dört ucu vardı.

Bir ucu doğulara ulaştı, bir ucu batılara ulaş­tı, bir tarafı gökleri geçti, diğer tarafı ise topra­ğın altına nüfûz etti.

Tam ben ona bakarken göz açıp kapayacak zamandan daha süratli bir şekilde nur gibi parla­yan yeşil bir ağaca dönüştü ki, kimse o ağaçtan daha güzelini ve daha nûrlusunu görmemişti.

O anda pîr-i fânî iki zat başımda durdular. Birinin saçı sakalı simsiyahtı, diğerinin ise saçı sakalı bembeyazdı. Saçı sakalı simsiyah olana ‘Sen kimsin?’ dedim.

O: ‘Beni tanımıyor musun?!’ deyince, ben: ‘Vallâhi hayır’ dedim. O zaman kendisi ‘Ben âlemlerin Rabbi’nin nebîsi Nûh’um’ dedi.

Diğerine ‘Sen kimsin?’ dediğimde o da:

‘Ben Rabbinin halîli İbrâhîm’in diye ce­vap verdi. Sonra uyandım” diye anlattı.

Onlar da: “Eğer bu rüyan doğru çıkarsa mu­hakkak senin sulbünden öyle bir peygamber çı­kacak ki, gök ehli de yer ehli de ona iman ede­cek” dediler.

Abdülmuttalib’in rüyası için Abbâs (Radıyallâhu Anh): “Abdülmuttalib’in o rüyayı gördüğü gece ben onun yanındaydım ve söylenilenleri anlayacak yaşta bir çocuktum.

Kâhinlere gittiğinde peşine düştüm ve bu hadiseye şâhid oldum” demiştir.

Abdülmuttalib’in rüyasının yorumu şöyledir;

Rüyada görülen zincir halkalarının iç içe girmesi, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yardımcılarının çok ve güçlü olacaklarına, dört ucunun bulunması dîninin, âlemlerin dört bir tarafına yayılacağına, zincirin ağaca dönüşme­si, davasının ağaç gibi kök salacağına ve sâbit olacağına, Nûh (Aleyhisselâm)ı görmesi, onu inkâr edenler helak olduğu gibi Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i inkâr edenlerin de helak olacağı­na, İbrâhîm (Aleyhisselâm)ın görünmesi ise Millet-i İbrâhîm’İn Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)ile parlayacağına delalet etmiştir.

Abdülmuttalib’in rüyasını kasdederek  Fahr-i Kâinât Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Hayber günü:

“Yalan yok ben peygamberim, ben Ab­dülmuttalib oğluyum” (Buhârî, el-Cihâd ve s-Si­yer: 52, no:2709, 3/1051) derken: “Benim peygamber olacağımın rüyasını gören o kıymetli dedenin evladıyım” diye iftihar etmiştir. (Nu’mân el-Âlûsî, Ğâliyetü’l-mevâ’iz, sh:682; Muhammed el-Bintenî, Medâricu ’s-su ’ıid ile ’ktisâi ’l-bürûd, sh:21)