Umrenin Yapılışı

By | 8 Nisan 2014

Umrenin yapılışı şöyledir;

Umre yapmak isteyen bizler gibi âfâkî ise mîkattan, Mekkeli ise Harem’in dışından ihrama gi­rer. İhrama girmeden önce hac ihramına girerken yaptığı şeyleri aynen yapar.Yani ihrama girmeden önce abdest alır veya gusleder. Gusletmesi daha fazilettir.

Bu gusülden maksat sadece temizlik olduğu için umre yapmak isteyen nifaslı kadınlar da ihra­ma girmeden önce guslederler.

Tırnaklarım keserler, bıyıklarını kısaltırlar, koltuk altı tüylerini yolarlar, kasık tıraşı yaparlar, koku sürünürler, yeni veya yıkanmış beyaz renkte alt üst peştamal giyerler.

Sonra eğer kerahat vakti değilse iki rekat ih­ram namazı kılarlar. Bu namazın birinci rekatında Fatihâ’dan sonra Kâfirûn Sûresi’ni okurlar. İkinci rekatta Fatihâ’dan sonra İhlas Sûresi’ni okurlar. Eğer kerahat vaktiyse bu namazı kılmazlar. Vak­tin farzı yeterli olur.

Umrenin yapılışı

Umrenin yapılışı için“Ey Allâh! Umre yapmak istiyorum, Onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur”der. Sadece umreye niyet eder ve telbiye getirir.

“Ey Allâh! Dâvetine sözüm ve özümle gel­dim. Emrin başüstüne. Buyur Allâh’ım, buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur.

Emrin baş üstüne! Hamd Sana mahsustur, bütün nimetler Şendendir. Mülk de Sana mah­sustur, Senin ortağın yoktur” (Buhâri, Hac:25, no: 1474, 2/561; Müslim, Hac:3, no:2868, 4/7; İmâm-1 Mâlik,

el-Muvatta ’, no: 1192, 3/479) duâsidir.

Umrenin yapılışında da Hac bahsinde ifade ettiğimiz gibi bu lafız­lardan hiç bir şeyi eksik etmez. Hatta şunu ekle­mesi sünnettir.

“Tekrar icabet Sana! Tekrar tekrar icabet Sana! Tâatına tekrar tekrar yönelirim. Bütün hayırlar Senin elindedir.

Tekrar icabet Sana! Dilekler sana! Bütün ameller Sana! Ey bütün yaratıkların İlâhı! Bu­yur yâ Rabbi, buyur.” (İmâm-ı Şâf’î, el-Müsned, 1/848)

Umreye niyet edip telbiye getirince ihrama girmiş olur.

İhrama girince ifrad haccının yapılışında ifa­de ettiğimiz fiillerden kaçınır.

Yolculuğu esnasında telbiye getirmeye devam eder. Mekke-i Mükerreme’ye girince, eşyalarını emniyete aldıktan sonra doğruca Mescid-i Hara- m’a yönelir.

Selam kapısından Mescid-i Haram’a girer, umre tavâfını yapmak için Hacerü’l Esved’e yö­nelir. Haceru’l-Esved’i istilam eder ve telbiyeyi keser, sonra Kâbe’yi soluna alarak tavafa başlar.

Hac bahsinde anlattığımız gibi tavâfı yapar. Yani her şavtta Hacerü’l Esved’i ve Rukn-i Ye- mânî’yi istilam eder.

Tavâfın ilk üç şavtmda remel, bütün şavtlarında ıztıbâ’ yapar. Tavâfı bitirince, kerahat vakti değil ise vâcib olan iki rekat tavaf namazı kılar. Kerahat vakti ise bu namazı mubah vakte bırakır.

Sonra Safâ ile Merve arasında geride anlattı­ğımız şekilde sa’y yapar.

Sonra saçlarını tıraş edip veya başının tama­mından, en az dörtte birinden parmak ucu kadar kısaltıp ihramından çıkar. Böylece umresini ta­mamlamış olur.

Sonra ihramsız olarak Mekke-i Mükerreme’de kaldıkça dilediği zaman, gücünün yettiği kadar nâfile olarak tavaf yapar.