Türkçe Hatim Ve Mevlid-i Şerif Duâsı

By | 16 Eylül 2014

MevlidDuasıTürkçe Hatim Ve Mevlid-i Şerif Duâsı

İlahi hamdini sözümüze sertâc ettik. Zikrini kalbimize mirâc ettik. Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk. Sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık kapma geldik. Hidâyetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi, doğruya yönelt. Hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize hep verdiklerini.

Sevdin Habibi’ni, kâinata sevdirdin. Sevdin de hil’ati risâlei giydirdin. Makâmı İbrahim’den Makâm-ı Mahmud’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hatemi Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın.

Salâtü selâm, tehiyyatü ikrâm, her türlü ihtiram Muhammed Mustafa’ya, O’nun âl ve ashabına olsun Ya Râb!
Ya Râb! “El hamdü lillâhi rabbil âlemin” fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senâlarla, alemlerin yegâne yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım! Zât-ı ecelli âlâna elimizi açtık. “Er rahmanirrahim” O’ Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerini anarak. “Mâliki yevmiddin” ceza gününün yegane sahibi olduğuna inandık ve Kadir-i Mutlak olduğuna güvendik, gazabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.

Ellerimizi semâya değil, sarâyı lâ mekânına açtık. “İyyâke nâ’büdü ve iyyâke nesteîn” niyazımızla söz verdik, bütün varlığımızla sana döndük bağlandık, kulluğumuz, ibadetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz, bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz.
“İhdinessırâtal müstekîm” niyazımızda sana sığındık hidayetini bekleriz.

“Sırâtallezin en’amte aleyhim” beyânınla bizlere tarif ve ihsan buyurduğun Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselamın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çokluğuna bakmayarak yolunun pervânesi olduk, boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbi!

“Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn” kelamınla bütün delâlet ve isyandan sana sığmıyoruz muhafaza eyle ya Rabbi!

“Amîn” niyazımızla duâmızın kabulünü yalvarıyoruz lütfunla, kabul eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! Şu anda senin medhü senân için kalem tutan eller seni teşbih krâra gelen diller hürmetine, gelenleri nûrâ, melek Sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti için Muhammedi hürmetine dergâhı zzetine uzanan, barigâhı mecdi azametine açılan mümin eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan halis gönüller hürmetine, Allah Allah diyerek mübarek ismini anan sâfi diller hürmetine.

Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna ruhumuzu çoşturacak aşkına muhtacız bütün ümmeti Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbi!

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize cân tuzumuzu kattın, gönül odamıza imân nûrunu yaktın. İşte bu nûra imânla huzurunda toplandık,  kabülümüzü bekliyoruz, kabûl eyle yâ Rabbi!

Ruhumuzun cilâsı, hayatımızın ziyâsı, kurtarıcı kelâmın Kur’ân-ı Kerim’i okuduk ve dinledik ve mevlid-i Peygamberiyi kırâat eyledik. Başmızm tacı, dertlerimizin ilâcı, Habibin Muhammed Mustafa’ya salâtü yolladık dergahı izzetinde kabul eyle yâ Rabbi!

(Okunan Kur’ân-ı Kerim’i, Mevlid-i Hatimi Şerifi ahseni kabul ile bûl eyle yâ Rabbi! Okunan Kur’ân-ı Azimüşşânı ve Mevlid-i Şerifi, ilen salâtü selâmlarımızı tâzimâtü terkimatlarımızı,
‘teîzü billâh, Fetekabbelehâ Rabbühâ bikabûlin hasenin, âyeti kerime – sırrma mazhar eyle yâ Rabbi!
İsıl olan sevabı, iki cihan güneşi, başlarımızın tâcı, dertlerimizin ilâcı, dan bin üç yüz küsur sene evvel, “Hıra” dağında tek başına “Lâ ilâhe lâh Muhammedürresûlullah” davasını açmak suretiyle cihanı kaplamış olan zulmet perdesini parçalayıp beşeriyeti zulmetten nûra çıkaran, insanlık âleminin reisi, kâinatın Efendisi bi’setin hâtimesi, insü cinin Nebisi ve Allâhü Zülcelal’in sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, “El cennetü tahte akdâmi ümmühâti cennet” Cennet annelerin ayakları altındadır, buyurarak, annelik hakkının büyüklüğünü beyan eden, günde beş vakit “Eşhedü enne Muhammeder resûlullah” diye ismi şerifleri anılan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin ravza-i mübâreklerine hediye eyledik şu anda haberdar eyle yâ Rabbi!

Ruhu Muhammed Mustafa Aleyhisselam’ı, âmin diyen bu Müslümanlardan hoşnut ve râzı eyle yâ Rabbi!
Âmin, diyen bu Müslüman kardeşlerimizi ve cümle ölmüşlerimizi, dünya ve ahrette Hz. Muhammed aleyhisselamdan ayırma yâ Rabbi!

Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemâlinin müşâhedesiyle, âhiret âleminde şefaati uzmasıyla cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikram eyle yâ Rabbi!

Hatmi şeriften, mevlid-i şeriften hâsıl olan sevabı, ilk peygamber Hz. Âdem (a.s) ile son Peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam’a kadar gelip geçen bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek, aziz ruhu şeriflerine hediye eyledik ikram eyle ya Rabbi!

Sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinin, ehl-i beytinin, bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tabi olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi! Bütün evliyaların, meşayihi kiramın, üstadlarımızm ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi!

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imânın ruhlarına da teltif eyle ya Rabbi!

Vel alel husus: Okunan Mevlid-i şeriften, Kur’an-ı Azimüşşan’dan getirilen salâtü selamlardan, yapılan hayrü hasenâttan, hâsıl olan, sevabı mevlic sahibinin bütün geçmişlerini “Duâcının eline, okuması için isim listesi verilmiştir. Burada isimleri falan falan diye okur” ruhlarına hediye eyledik kabul eyle ya Rabbi! Kabirlerini Kur’an-ı Azimmüşşan’m nuriyle cennet eyle yâ Rabbi! Kabirlerini pür nûr, makamlarını cennet eyle yâ Rabbi! Hasbe beşer içlerinde kabir azabına düçar olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakin ve Mevlid-i Peygamberi hürmetine afvü mağfiret eyle ya Rabbi!

Ve bahusus, uzaktan ve yakından tesrif edip amin diyen bu cemaati müsliminin, dünyadan ahirete göçen, ana-baba, evladü İyal, akrabaü taallukatından ve Bil cümle ehli imanın ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi! Kabirlerini Kur’an-ı Kerim’in nuriyle pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi!

Bu meclisi mübarekeyi cümlemiz hakkında, bai-si rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühülü cennet eyle ya
Rabbi! Ya Erhamerrahiminl Hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle, na murad olanları ber murad eyle, na şad olan ümmeti Muhammedi en kısa zamanda handanü şadan ey le ya Rabbi!

Din-i Mübin-i Islamı, nusreti ilahiyerıle teyid ve beşeriyyeti nur-i iman ile tenvir eyle ya Rabbi!
Ehl-i Islamı daima aziz ve mensur, düşmanlarımı zelil ve makhur eyle ya Rabbi! Görünür, görünmez belalardan, güç yetmez, tak at yetişmez, akla hayale gelmez, musibetlerden cümlemizi lütfunla esirge ve muhafaza ey le ya Rabbi! Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada daima mansuru muzaffer eyle ya
Rabbi!

Düşmanlarını zelil ve. makhur eyle ya Rabbi!

Yurdumuzu ve bilcümle islam ülkelerini, her türlü afetlerden, musibetlerden masün ve mahfuz eyle ya
Rabbi!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi!

Ömrümüzü hitama erince cümlemize iman selameti nasibeyle ya Rabbi!

Arkamızda bıraktığımız sevdalarımızı, iman ile vatan millet, dinü şeriat, Allah, Peygamber için ça-lışan hayırlı haIef olmalarını ihsan ile lütfeyle ya Rabbi!

Ciğer pare yavrularımızı imandan sonra küfre salma, merhamet eyle ya Rabbi!

Ahir ve akibetimizi hayreyle ya Rabbi! Amin diyen müslüman kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi!
Esselatü vessclamü aleyke ya Resulallah! Essa-Iatü vesselamu aleyke ya Habıballah! Esselatü vesse-lamü aleyke ya seyyidel evvelina vel ahirin.

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasıilin ve selarnür, alel mürselin vel hamdüliIlahi rabbi! alemin, el Fatiha.