Tag Archives: esmaül hüsna faziletleri ve sırları

Esmaül Hüsna Faziletleri Nelerdir ?

Allah’ın en güzel isimlerinden oluşan Esmaül Hüsna faziletleride çok büyük olan dualar arasındandır aynı zamanda. Esmaül Hüsna faziletine erişebilmek için Esmaül Hüsna isimlerinin anlamlarını öğrenmemiz gerekmektedir. Bundan sonrada her ne sıkıntımız var ise o esmaül Hüsna ile Allah’tan yardım istemeli, dua etmeliyiz. Bu duruma şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki hasta biri var. Şifa bulmak… Read More »

Es-Sabür

 Es-Sabür Tutmak, alıkoymak, engellemek anlamındaki sabr kökünden türemiş bir sıfattır. Habs köküyle eşanlamlıdır. İnsanlar hakkında kullanıldığında itidali muhafaza etme, kolay vazgeçme, tahammül gösterme gibi anlamlarda kullanılarak onlar için ahlâkî bir fazilet ifade eder. Allah’a (c.c) izafe edildiğinde hilim sıfatına yakın bir anlam ifade etmektedir.Allah (c.c) için, kendisine isyan edenleri cezalandırmakta aceleci davranmayan, bu gibilere mühlet veren,… Read More »

Er-Reşid

Er-Reşid , her varlığı, var ediş gayesine uygun bir biçimde hedefine ulaştıran, hiç kimseyle istişare etmeden işlerini yürüten, delil ve irşada ihtiyacı olmayan, işlerini nizam ve hikmetle yürüten ve hiçbir işi boş ve abes olmayan, kullarını doğru yola ileten demektir. Kehf sûresi (18), 17: “…Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum… Read More »

El-Varis

El-Varis , mahlûkatın tümü yok olduktan sonra diri kalacak olan, ebedî olan, dünya hayatındaki servetlerin geçici sahipleri ahirete göçtükten sonra da varlığı devam edecek olan, servetlerin gerçek sahibi olan demektir. Âl-i İmrân sûresi (3), 180: “Göklerin ve yerin mirası Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”Allah, Malik-el Mülk’tür; varlığın tek sahibidir, mülkünde ortağı yoktur. El-Varis Kulları, bu mülkten kendilerine… Read More »

El-Baki

El-Baki, ebedî olan, varlığının sonu olmayan demektir. Enbiyâ sûresi (21), 35: “Her nefis ölümü tadacaktır. Biz, sizi şer ve hayırla imtihan olmak üzere deneriz. Hepiniz de sonunda Bize döndürüleceksiniz.”Allah (cc), insanı yaratmış, onu ölümlü kılmıştır. İnsanoğluna bir ömür takdir edilmiş ve hiç kimseye de bu ömür çizgisini aşabilme yetkisi verilmemiştir. Kimse, ömrünü 1 dakika uzatma, ya… Read More »

El-Bedi

El-Bedi “Eşi ve benzeri olmayan.” “Örneksiz olarak yaratan.” “(Allah), gökleri ve yeri yoktan (örneksiz) yaratandır. O, bir işin olmasını murat etti mi, ona yalnız ‘ol’ der, o da oluverir.” (Bakara Sûresi, 2/117)   Bedi’ ismi, Allah’ın zâtında ve sıfatlarında misilsiz ve benzersiz olduğunu ifade eder ve ‘Muhalefetü’n-lil-havadis’ sıfatına dayanır. Yani O’nun yaratmasıyla sonradan varlık sahasında boy gösteren hiçbir varlık,… Read More »

El-Hadi

 El-Hadi  Hidâyet masdarından, doğru yola gitmek, doğru yola kılavuzluk etmek anlamında. Yine aynı kökten hüdâ gündüz için de kullanılır. Yine aynı kökten hedy bir insanın sîret, meslek ve tarîkatını ifade eder. hidâyet doğru yol, kılavuzluk anlamında isim olarak da kullanılır.  Terim olarak, insana amacına ulaştıracak şey konusunda lütuf ve letâfetle yol göstermektir. Bu amaç hayırla ilgili… Read More »

En-Nur

En-Nur , nurlandıran, nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran, kulunun iç âlemini nurlandırarak onu hidâyete kavuşturan, hakkı, doğruyu görmesini sağlayan demektir.Nûr sûresi (24), 35: “Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O’nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir… Read More »

En-Nafi

En-Nafi “Zarar veren” ve “Fayda veren” anlamlarına gelen bu iki ismi şerifler “ed-Dârr ve en-Nâfi’” bu şekilde Kur’an-ı Kerim’de yoktur. Ancak “Allah’tan (CC) başka size fayda ve zarar verecek yoktur.” anlamında birçok ayet vardır. “De ki: ‘Ben Allah’ın (CC) dilemesi dışında kendime bile fayda ve zarar veremem’.”[1] İmanın altı şartını öğrenirken “Hayır ve şer Allah’tandır (CC).” diye… Read More »

Ed-Darr

Ed-Darr, zarar verenleri ve zararlı yönleri de olmak üzere her şeyi yaratan, elem verici şeyleri de halk eden demektir. Bu isim, zıt anlamlısı olan ve hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan anlamına gelen en-Nâfî’ ismi ile birlikte Esmâ-i Hüsnâ hadisinde yer alır dostlar. Yüce Allah, her şeyi zıddıyla dengeleyerek, o eşsiz kudretini gösterir kullarına. Ve böylece onların,… Read More »