Sakal Duası

By | 22 Eylül 2014

sakal duasıDuanın Arapçası :

Sübhâne rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb.Eûzü billahi mineş şeytanir raciym. Bismillahirrahmanirrahiym. Elhamdü llillahi rabbil alemiyn. Vel akıbetti lil muttekıyn. Ves salâtü ves selâmü alâ resûlina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeıynet tayyibiynet tahiriyn.“Elhamdü lillahi ve kefâ ve selâmün alâ ibâdihilleziynestafâ vemâ tevflyki illâ billâhi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniby.”

Duanın Anlamı :

Ey âlemlerin rabbi olan Allah’ım! Peygamber-i Zişan’mın sünnet-i seniyyesini icra etmek maksadıyla sakal bırakan….
Efendi’nin veya efendilerin bırakmış olduğu sakallarını meymenetli, metanetli, vakarlı ve mübarek eyleyip kendilerinin günahlarını mağfûr, ayıblarmı mestûr, sa’ylerini meşkûr, kalblerini mesrûr, din ve dünyalarını mâmur ve dâima ticaretten lentebûr sırrına mazhar eyle yârabbi!
Yâ ilâhel âlemiyn! Bu sünnet-i seniyyeyi icrâ eden efendilerin hayra dair olan bilumum dünya işlerinde kendilerine kolaylık verip onları ve bütün Müslümanları âhiret saâdetine nail eyle yârabbi!
Yâ erhamer râhımiyn! Bu efendilerin bırakmış olduğu sakallarıyla yüzlerini Rûşen edip ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat ve afiyet, rızıklarma vüs’at, bedenlerine kuvvet, geçmişlerine rahmet ve mağfiret ve kendilerine de iki cihanda saâdet ihsan eyle yârabbi!
Ey lütfu ihsânma nihayet olmayan Allah’ım! Sen lütfu kereminle bu efendileri ravza-i pâk-i Muhammed’i (s.a.v) ziyaret etmeyi, Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, sakallarını HecerüPEsved’e sürmeyi ve zemzem-i şerif ile yıkamayı nasib ü müyesser eyle yârabbi!