Sadakanın Sünneti

By | 1 Ağustos 2019

“Allah ‘a güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah ‘ta o verdiğini Ona pek çok kat artırsın.” (Bakara 245)

“Çokça sadaka veren erkeklerle çokça sadaka veren kadınlar… Bunlar için Allah, bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzap 35)

“Şüphesiz sadaka veren erkeklerle, sadaka veren ka­dınların ve Allah’a güzel bir şekilde borç verenlerin, ecir­leri kendilerine kat kat arttırılır. Onlar için pek bol ve şe­refli bir mükafat vardır.” (Hadid 18)

Taberani kendi senediyle İbn Abbas’tan -Allah ondan razı olsun- O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemden merfu olarak şöyle buyurduğunu nakletmektedir;

“Sadaka malı eksiltmez. Bir kul sadaka vermek üzere eli­ni uzatırsa, mutlaka dilencinin eline düşmeden önce Allah ‘in eline düşer. Bir kul muhtaç olmadığı halde bir dilenme kapısı açacak olursa, mutlaka Allah da onun aleyhine bir fakirlik ka­pısı açar. (Taberani el-Kebir 9/504]

İbn Mace kendi senediyle Cabir bin Abdullah’tan -Allah ondan razı olsun- şöyle dediğini rivayet etmektedir. Rasulul­lah sallallahu aleyhi vesellem bize bir hutbe okuyarak, şöyle buyurdu;

“Ey insanlar! Ölmeden önce Allah ‘a tevbe ediniz. Meş­guliyet gelmeden önce salih amel işlemekte elinizi çabuk tutunuz. Allah’ı çokça zikrederek gizli ve açık çokça sadaka vererek sizinle Rabbiniz arasındaki bağı kuvvetlendiriniz ki, size bol rızık ihsan edilsin, yardım olunsun ve sıkıntılarınız giderilsin. (İbn Mace 1/343)

Taberani kendi senediyle Ukbe’den şöyle dediğini riva­yet etmektedir:

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sadaka, sadaka sahiplerinin üzerinden, kabir sıcaklığını söndürür. Mümin de kıyamet günü ancak sadakasının gölge­sinde gölgelenir. (Taberani el-Kebir 286: Heysemi Mecmauz Zevaid 110)