Ramazanda Okunacak Dua

By | 22 Eylül 2014

Ramazan’daki Hedeflerimiz Neler OlmalıDuanın Arapçası :

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme innî es’elüke biesmâikel-hüsnâ. Yâ Allâh; fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâh. Ya Rahman. Errahmanu allemel Kur’an Yâ Ra-him, ve kânallahu Ğafûren Rahîma. Yâ Mâlik; Mâliki yevmiddin. Yâ Kuddûs; El-Melikül-kuddûsüsselâm. Yâ Müteâl; feteâlallahul  melikül hakkul mübîn. Yâ Selâm; Vallâhu yed’u ilâ dârisselâm!… Yâ Mi’minü, el Mü’minü’l Müheyminül Azizül Cebbârül Mütekebbir. Yâ Aziz; Ve kânallahu azizen ahkima Yâ Halik ; fetebarekellahu ah- senülhalikiyn. Yâ Musavvir; hüvellezi yusavvirüküm fil-erham. Yâ Evvel; Hüvel Evvelü velahiru vezzâhirü vel Bâtın. Yâ Şekûr; inne
Rabbenâ leğafûrun Şekûr. Yâ Gafûr; vallâhu Gafûrun Rahim. Yâ Vedûd; ve hüvel Ğafûrü’l Vedûd. Yâ Zâhir; vezzâhirü vel-Bâtın. Yâ Kaîm; Kâimen bilkıstı lâ ilâhe illâ Hüvce. Yâ Hayy ; Allahu la ilâhe illâ Hüvel-Hayyul-Kayyûm. Yâ Semi’ ; ve Hüves-Semîül-Alim. Yâ Basir ; innallahe Basirün bil ibâd. Yâ Halim; İnnallâhe aliyyün Ha¬lim. Ya Azıym; ve Hüvel-Aliyyül-Azıym. Yâ Hakim ; ve khanallâhu Azizen Hakima. Yâ Kerim ; innallahe leganiyyün Kerim. Yâ Kadir ; ve Hüvel Kaadirü alâ en yeb’ase aleyküm. Yâ Muktedir ; inde Meliy- kin Muktedir. Yâ Bâis ; innallâhe yeb’asü men fîl-kubûr. Yâ Rezzâk ; vallâhu hayrürrazikıyn. Yâ Vâris ; velillahi mirâsüssemâvati vel-ard. Yâ Kaviyy; innallahe kaviyyun Aziz. Yâ Şehid; innallâhe alâ külle şey’in şehid. Yâ Mübdiu Yâ Mûid; innehu hüve yübdiü ve yuid. Yâ Tevvab; innehü kâne tevvaba. Yâ Vahhâb; inneke entel Vahhab. Yâ Çelil; Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. Yâ cemîl; fasbir sabren cemilâ. Yâ Ve-kil; Vekefa billâhi vekilâ. Yâ Kâfi’; ve kefelmü’mininel-kital. Yâ Ve- liyyü; ve Hüvel veliyyül Hamid. Yâ Rabb; Rabbilâlemin. Yâ Gani; vallâhul’ganiyyü ve entümülfukarâ. Yâ Şâkir; innallahe şakirün Aliym. Yâ Hallak; ve hüvel hallakül-aliym. Yâ Muhsin; Vallahu yu- hibbül-Muhsinin. Yâ Kâdir; vallâhu alâ külli şey’in Kadir. Yâ Mufad- dal; vallahü zülfadlilaziym. Yâ Mün’ım; ve yütimme ni’metehu aley- ke ve yehdiyeke sıratan müstekıyma. Yâ Mûiz, tuizzü men teşâüb. Yâ Müzillü ve tüzillü men teşâ. Yâ Refi’; refiüd-derecât. Yâ Şefi’; men zellezi yeşfeû indehu illâ biiznihi. Yâ Kebir; innallahe kâne aliyyen kebirâ. Yâ Hakk; fetâlallahül-melikül Hakk. Yâ Berr; innallahe hü¬vel Berrür-Rahim. Yâ Vitrû; veşşef’ü vel vetrü. Yâ Gaffâr; innehü kâne Gaffarâ. Yâ Gafûr; ve ente hayrel-Gafirin. Yâ Hamid; tenzilün min Hakimin Hamid * Yâ Mennan; Belillâhü yemünnü aleyküm. Yâ Baki; ve yebka vechü Rabbike. Yâ Ehad; kul hüvellahu Ehad. Yâ Sa- med, Allahüssamed. Yâ Metin; hüverrezzaku zel kuvvetil metin. Yâ Hâdi innallahe yehdi men yeşâ. Yâ Bediû; bediussemavati vel-ard. Yâ Alim; ve hüve bikülli şey’in Alim. Yâ Alim; âlimül-gaybi veşşehadeh. Ya Fettah; Rabbenaftah beynena ve beyne kavmina bil-hakkı ve ente hayrul-fâtihin. Yâ Mübin; innâ fetehna leke fethan mübina. Yâ Mu- hıyt; vallâhu bimâ ta’melûne Muhıyt. Yâ Kadiy; vallâhu yâkdiy bil- hak. Yâ Hasib; ve kânallâhu alâ külli şey’in hasibâ. Yâ Naşir; Ni’mel- Mevlâ ve mi’men-Nasir. Yâ Vasi’; vekânallahu vasian alima. Yâ Kahr;
ve Hüvel-Kahiru fevkâ ibâdihi. Yâ Gafîr; innallâhe yâğfirüzzünübe cemi’an. Yâ Tâhir; innallahe yuhibbül-mütetahhirin. Yâ men leyse khû kemislühu şey’ün fil-ardı velâ fissemâi ve hüvessemiul-âlim. Velâ havle velâ kuvvete illâ billahil-aliyyil-aziym. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihittayyibin ettahirin bi rahmetike ya erhamerrahimin ve’l-hamdü lillahi Rabbil-âlemin.

Duanın Anlamı :

Bu dua Ramazanın herhangi bir Cuma gecesinde okunursa çok büyük sevabı vardır.