Peygamber Efendimizin Doğumunda Olan Mucizeler

By | 27 Ocak 2014

peygamber efendimizin doğumnda olan mucizeler

Peygamber efendimizin doğumunda olan mucizeler çok fazladır.Gerek Efendimizin doğduğu yakın çevrede gerekse uzak beldelerde alışılagelmişin dışında olaylar meydana gelmiştir.Peygamber Efendimizin doğumunda olan mucizeler Berzenci Mevlid-i Şerifinde de ayurıntılı şekilde nakledilmiştir.

 

Berzenci Mevlid-i Şerifi‘ nde anlatılan Peygamber Efendimizin doğumunda olan mucizeler şunlardır;

 

 • Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in doğumu esnasında idrak edilemeyecek dere­cede akıllara gizli kalan hârikulâde bir takım işler zuhûr etti ki bütün bunlar onun nübüv­vetine bir mukaddime olsun diye ve onun Allâh’ın ihtiyar ettiği seçkin kulu olduğunu bil­dirmek üzere izhar edildi.
 • Böylece (Allâh-u Te’âlâ’nın kaza ve kade­rinin ve vahiylerinin iniş mahalli olan) semânın korunması artırıldı.
 • Artık azgın cinler ve şeytânı ruhlara sa­hip olanlar (o gece) oradan engellendi ve par­lak yıldızlardan kopan şûleler göğe çıkma halinde olan her kovulmuş şeytanı taşlamaya başladı.
 • Derken parlak yıldızların hepsi Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’e doğru çokça yanaştı ve onların ışığıyla Harem-i Şerifin düzlükleri ve tepeleri aydınlandı.
 • Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğumu ile birlikte öyle bir nur çıktı ki, Rum krallarının lakabı olan Kayserlere bağlı Şa­m’ın köşkleri onunla aydınlandı.
 • Hatta yeri yurdu Mekke olanlar bile on­ları (Şam’ın köşklerini) görebildi.
 • Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in nurlu cemâlinin doğması ve vech-i şerifinin parla­ması sebebiyle, Enûşerevan’ın muhkem ve yüksek bir şekilde bina ettiği Kisrâ’ya bağlı Medâin’deki saray çatladı ve yüksek kulele­rinden on dört tanesi düştü.
 • Kendisine isâbet eden ve âniden ârız olan dehşetli halden dolayı Kisrâ’nm saltanatı he­lak oldu ve Pers memleketlerinde tapınılagelen ateşler söndü.
 • Acem beldelerinde bulunan Hemedan ile Kum şehri arasındaki Sâve Gölü battı, çokça çalkalanan dalgalarının akışı durduğunda o suların kaynakları çoktan kurumuştu.
 • Daha önce kendisinde bir susuzun boğa­zının üstündeki etin hararetini dindirecek ka­dar bile su bulunmayan kurak bir sahradan ibaret kalmış Semâve Vâdisi de (mevlid-i şerif  hürmetine) suyla dolup taştı.
 • Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in doğumu, ağacı kesilemeyen ve bitkileri koparılamayan Beled-i Haram’da yani Mekke’de bulunan arsalar içerisinde bilindik bir ma­halde gerçekleşti.
 • Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğ­duğu senenin, ay ve günün tespiti hakkında ulemâdan rivâyet edilen bir takım kaviller arasında ihtilaf vukû bulmuşsa da tercih edi­len kavle göre:
 • Vilâdet-i Nebeviyye Allâh-u Te’âlâ’nın Harem’i himaye buyurup, filleri Ka’be’yi yık­maktan menettiği Fil Senesi’nin rebîulevvel ayının on ikisine muvâfık düşen pazartesi gü­nünün fecri önceğizinde meydana geldi.