Nikah Kıyılırken Okunan Dua

By | 16 Eylül 2014

NikahNikah Kıyan Kimse Şu Duayı Okur 

Okunuşu :
Allâhümme’c’al Hâzal akde meynunen ve mübareken ve’c’al beyne- hüma üfleten ve mahabbeten ve karara. Velâ fec’al beynehüma nefre- ten ve fîtneten ve fîrârâ. Allahümme elif beynehüma kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadicete’l Kübrâ. Ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımatuz Zehrâ. Allâhümme âti lehümâ veleden sâlihan ve rızkan vâsian ve ümran tavila.

Manası :
“Ya Rabbi! Yapılan bu nikah akdini kabul eyle. Huzurunda nikahlanmış bulunan bu iki genci ömürleri boyunca mes’ud ve bahtiyar eyle ya Rabbi! Ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat ve afiyet, rızıklarına genişlik ihsan
eyle ya Rabbi!
Kendilerine Salih, anaya-babaya itaatkâr, dine vatana, millete yararlı, hayırlı evletlar ihsan eyle ya Rabbi! Amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi!
Rabbenâ heb lenâ min ezvacina ve zürriyetinâ kurrete ağyunin vec’alna lil müttekine imama. Rabbenâ Atina fiddünyâ haseneten ve fil ahreti hase- neten ve kmâ azâbennâr. Bi rahmetike ya Erhamerrâhimin.”
Bi hürmeti Tâhâ ve Yâsin. Yâsin vel hamdü lillahi Rabbil âleminel Fati¬ha. Sübhâne Rabbike rabbil izzeti ammâ yesifûn ve selâmün alel mürselin vel hamdü lillahi Rabbil âlemin. Lillahi Teâlel Fâtiha