Namazın Sünnet Rekatları

By | 1 Ağustos 2019

Ebu Süfyan’ın -Allah ondan razı olsun- kızı Ümmü Habibe’den -Allah ondan razı olsun- dedi ki:

Rasulullahı şöyle buyururken dinledim: “Her gün yüce Allah için farzın dışında, nafile olarak on iki rekat kılan her bir Müslüman kula mutlaka yüce Allah cennette bir köşk bina eder yahud mutlaka ona cennette bir köşk bina edilir.

Hadisi Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir, Tirmizi şunla­rı eklemiştir; Öğle farzından önce dört ondan sonra iki rekat, akşamdan sonra iki rekat, yatsıdan sonra iki rekat, ve sabah farzından önce iki rekat. (Müslim 503: Tirmizi 274)

Sabah Namazının Sünneti

Hz. Aişe’den -Allah ondan razı olsun- rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Sabahın farzından önceki iki rekat dünyadan ve findekilerden hayırlıdır.”

Bir rivayette de “Şüphesiz ben o iki rekatı dünyanın tamamından daha çok seviyorum.” (Müslim 1,501)

Öğle Namazının Sünneti

Ümmü Habibe’den -Allah ondan razı olsun- şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemi şöy­le buyururken dinledim:

“Öğle namazının farzından önce dört rekat ile ondan son­ra dört rekatı muhafaza eden kimseyi Allah cehennem ateşi­ne haram kılar” (Ahmed Müsned 4,325. Ebu Davud 2,23)

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ

Teberani senedini kaydederek, Ümmü Seleme’den -Al­lah ondan razı olsun- rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Her kim ikindi farzından önce dört rekat kılarsa Allah onun bedenini cehennem ateşine haram kılar.” (Teberani el-Mucemul Kebir 280)

Akşam Namazının Sünneti

Ammar bin Yasir’den -Allah ondan razı olsun- dedi ki:

“Ben Habibim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ak­şamın farzından sonra altı rekat kıldığını gördüm ve şöyle buyurdu:

Kim akşamdan sonra altı rekat kılarsa günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa bağışlanır.” (Taberani el-Mücemul Sağir 2,127: Heysemi Mecmuz Zevaid 2,230)

Yatsı Namazının Sünneti

Teberani senedini kaydederek İbn Ömer’den -Allah on­dan razı olsun- rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur.

“Yatsının farzını cemaatle birlikte kıldıktan sonra mes- çitten çıkmadan önce de dört rekat kılan bir kimse bunları kadir gecesinde kılmış gibidir. (Taberani, el Evsat 3,354]