Mevlit

By | 20 Ekim 2014

mevlitBazı kitaplarda mevlit okutmanın iyi ve sevap yüklü olduğu, bazı kitaplarda ise bidat olduğu yazılı. Şu andaki uygulanışı  mevlidin durumu nedir? Nasıl uygulanırsa İslama göre daha’ faydalı olur?
Mevlit, genellikle Rasulüllahın doğum günü yıldönümü de belli makam ve tegannîlerle okunan övgü, gazel ve kaside Övgüde haddi aşan sözler ihtiva etmedikten sonra, aslı itiba Allah’ın (cc) övdüğü bir zatı övme demek olacağından, güzeldi. Züheyr meşhur “Bânet su’ad” adlı kasidesini Rasulüllah zam da yazmış ve bu kaside ile onu övmüştür, kendilerinden de il görmüştür. Yine Bûsirî’nin meşhur “Bürde’si bu kabildendir. Nil bizde okunan ve en meşhur mevlit kasidesi haline gelen Süleyman Çelebinin “Vesîletü’n-Necat”i da bunlardan biridir. Rasulüllah ı t
çekçi, içten ve güzel övmüştür. Birçok faydalı bilgiler, sufiyane t eler ve öğütler içermektedir.
Ancak mevlit, sonraları resmî bir merasim halini almış ve Mı- 1 iki Şiî Fatimîler devrinde, ilk defa bu özellikte uygulanmaya inmiştir. Hatta onlar Hz. Ali, Fatıma ve devrin halifesi adına da mevlit okutur olmuşlardır. Mevlit, Osmanlılarda da III. Murad devden itibaren, teşrifatlarda resmen yer aldı. Böylece asıl gayesin yavaş yavaş uzaklaşarak bidatleşmeye ve bidatler içermeye erken bu bidatler, günümüzde olduğu gibi, doruk noktasına it Buna göre mevlit, sorunuzda da değinildiği gibi güzel ve sevap uygulama da olabilir, bir bidat ve günah olarak da icra edilebilir.
Güzel bir davranış olabilmesi için;
l.Dinî bir emir ve merasim olarak görülmezse, yani dinimizde böyle bir ibadet şekli vardır gibi sakat bir kanaat beslenmezse.
2. ölülere bir faydası olacağına inanılmazsa,
3.Kadın erkek bir yerde karma olarak mevlit okutulmazsa,
4. Mahremliğe dikkat edilirse, kadınlar yabancı erkeklere süslü ve ulu halde gözükmezlerse,
5.İsraf ve benzeri haramlardan kaçımlırsa,
6.Mevlit toplantısı çeşit çeşit börek, çörek, pasta ve ev eşyaları ile gösteriş halini almaz, böylece fakirlerin gıpta damarlarını kabartıları hasetliğe zorlamaz sadelikte olursa,
7.Sırf Rasulüllah’ı övme, tanıtma, mevlidin içerdiği öğütleri başkalarına duyurma, güzel tegannîlerle gönülleri yumuşatma, onlara Rasulüllah sevgisini aşılama, İslam’a ısındırma maksadıyla yapılırsa,
8.Bu vesile ile biraraya toplanıp gelenlere Kuran, hadîs ve ilmihal ileri aktarılırsa,
9.Mevlit, bu işi meslek haline getirmiş ve ücretle okuyan fesyonel artistlere değil de, okuduğu ile kendisi dahi etkilenen neviyatlı kimselere okutulursa… güzel bir davranış haline gelıı olabilir. Ama yine de gerekli görülmez.
Bunlara riayet edilmezse, çirkin bir bidat ve insanları dinden uzaklaştıran bir kandırmaca ve bir günah vesilesi olmuş olur.Günümüzdeki uygulanış biçimi de genellikle böyledir.