Mevlid Okunurken Ayağa Kalkmak

By | 6 Mayıs 2014

mevlid okunurken ayağa kalkmak

Mevlid okunurken ayağa kalkmak doğru bir davranışmıdır?

İşte bu doğum ânının anlatıldığı yer, kıyâmın müstahsen olduğu (mevlid dinleyenle­rin ayağa kalkmasının güzel sayıldığı) mahaldir ki, rivâyet ve dirâyet sâhibi birçok imam Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğum ânı anlatılırken ayağa kalkmayı güzel bir amel olarak kabul etmiştir.

Artık müjdeler olsun o kimseye ki, Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’e tâzim onun nihâyî merâmı ve maksadı olmuştur.

Mevlid okunurken ayağa kalkmak durumunun şerh ve izahı;

Ahmed Zeynî Dehlân, Ali ibni Burhâneddin Halebî, Yûsuf-u Nebhânî, Fethullâhi’l-Bennânî ve Seyyid Muhammed ibni ‘Alevî el-Mâlikî (Kuddise Sirruhum) gibi birçok ulemâ ve meşâyıhın beyanları veçhile:

“Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mev­lidi okunduğunda yâhut ism-i şerifi ya da vasf-ı kerîmi duyulduğunda ayağa kalkmak ve sâkin durmak Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve SelIem)’e tâzim ihtiva etmesi münâsebetiyle müstehab (sev­gili bir amel) görülmüştür.

Mevlid okunurken ayağa kalkmak tabî ki bunu farz veya vacib gibi telakki et­mek dînen sakıncalıdır.”