İfrad Haccı

By | 11 Mart 2014

ifrad haccı

İfrad haccı nasıl yapılır ?

İhramdan önce abdest alır veya gusleder. Gusletmesi daha faziletlidir. Bu gusülden maksat temizlik olduğu için hayızlı ve nifaslı kadınlar da eğer onlara zarar vermiyorsa guslederler.

Tam bir temizlik yapmak; tırnakları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altı tüylerini yolmak, kasık tıraşı yapmak, hanımıyla mümkünse ilişkide bulunmak, kokulu da olsa yağ sürünmek, yeni ve beyaz veya yıkanmış alt-üst paştemal giyinmek, -yeni olan peştemallar daha faziletlidir- ve koku sürünmek müstehabtır.

Sonra iki rekat namaz kılar. Bu namazın kerahat vakti dışında olması gerekir. Şayet kerahat vaktinde ihrama giriyorsa namaz kılmaz.

Vaktin farzı ona kifâyet eder. Kerahat vaktin­den başka bir vakitte kılacağı bu iki rekat ihram namazının birinci rekatında Fâtiha’dan sonra Kâ­firim Sûresi’ni okur. İkinci rekatta Fâtiha’dan son­ra İhlâs Sûresi’ni okur.

İfrad Haccının niyeti

“Ey Allâh! Hac yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur”

der. Sonra, telbiye getirir ve telbiyesiyle hacca ni­yet eder.

Telbiye:

“Ey Allâh! Dâvetine sözüm ve özümle gel­dim. Emrin başüstüne.

Buyur AllâhTm, buyur! Senin hiçbir orta­ğın yoktur. Emrin baş üstüne!

Hamd Sana mahsustur, bütün nimetler Şendendir. Mülk de Sana mahsustur, Senin or­tağın yoktur”

(Buhârî, Hac:25, rıo:1474, 2/561; Müslim, Hac:3, no:2868, 4/7; İmâm-ı Mâlik, el-Muvatta’, no: 1192, 3/479) zikrini okumaktır.

Bu telbiye lafızlarından hiçbir şeyi eksik et­mez. Hatta şunu eklemesi sünnettir.

“Tekrar icabet Sana! Tekrar tekrar icabet Sana! Tâatına tekrar tekrar yönelirim. Bütün hayırlar Senin elindedir. Tekrar icabet Sana! Dilekler sana! Bütün ameller Sana! Ey bütün yaratıkların İlâhı! Buyur yâ Rabbi, buyur.” (İmâm-ı Şâfi % el-Müsned, 1/848)

İfrad Haccına niyet ederek telbiye getirince ihrama girmiş olur. O halde ihram niyet ve telbiyeden ibarettir.