Hasta Olunca Okunacak Dua

By | 14 Temmuz 2014

hasema

hasta3Hasta Olunca Okunacak Dua

Hz.Peygamber Efendimizin  Hastalık için okuduğu dua:

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü ebeden. Sübhanellahi Rabbil ibadi ve rabbil bilad. Vel hamdü lillahi kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli hal. Vallahü ekberü kebiren, celalullahi ve kibriyaühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekan. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirli verhamni min zünübi ve eskinni cennete adnin.

Ağır hastalıklarda okunacak dua:

Allahümme inni es `elüke ve eteveccehü ileyke biiNebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed inni eteveccehü bike ila Rabbi fî haceti hazihi, li taktıye-li, Allahümme şeffi`hü fiyye .

Kişinin kendisinin Hasta Olunca Okunacak Dua hasta olunca okuması gereken bir dua:

Eûzü bi`izzetillahi ve kudretihi min serrima ecidü ve ühaziru .

Akıl Hasta Olunca Okunacak Dua hastaları için okunacak dua:

Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteınühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eşhedü en la ilahe illallahu vah- dehu la şerike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh.