Çirkinlik ile İlgili Hadisler

By | 13 Aralık 2014

cirkinlik-ile-ilgili-hadislerAbdullah b. Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) çirkinlik sahibi (=fâhiş) ve çirkinliğe sürüklenebilen birisi (=mütefahhiş) değildi. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Doğrusu sizin en iyi olanınız, ahlâk bakımından en iyi olanınızdır’ buyurdu.”

(Buhârî, Menâkıb 23, Fezailu’s-Sahabe 27, Edeb 38, 39; Müslim, Fezail 68 (2321); Tirmizî, Birr 47 (1975); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/161, 189, 192)

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Çirkinlik hangi şeyde olursa mutlaka onu kirletip çirkinleştirir. Haya da, hangi şeyde olursa onu süsleyip güzelleştirir.”

(Tirmizî, Birr 47 (1974); İbn Mâce, Zühd 18 (4185); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/202) fid Jk ^ İÜ ül fISjJÜI ^ O * YV)

Ebu’d-Derdâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlâktan daha ağır değildir. Allah, çirkin ve ahlâksız kimseleri sevmez.”

(Tirmizî, Birr 62 (2002)