Yasin-i Şerif Türkçesi

By | 22 Ocak 2014

Yasin-i Şerif ‘ i indirildiği dil olan Arapça okumak en faziletlisidir.Yasin-i şerif  Türkçe okumak ise manasını anlamamız için gereklidir.Yalnız bu esnada dikkat etmemiz gereken konu Yasin-i Şerif  Türkçe okumasından kendimize göre yorumlar çıkartmamaya dikkat etmeliyiz.Eğer tam manasıyla Yasin suresini anlamak istiyorsak Yasin-i Şerif  Türkçe tefsirini okumalıyız.

Yasin-i Şerif  Türkçe’si aşağıda yazıldığı gibidir.

Yasin-i Şerif Türkçesi

1: Yâ Sîn.

2: Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur’ân’a andolsun.
3: Muhakkak ki sen gerçekten gönderilen resûllerdensin.
4: .Sıratı Mustakîm üzerinde(sin).
5: Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
6: Babaları uyarılmamış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gâfillerdir.
7: Andolsun ki (Allah’ın) söz (ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
8: Muhakkak ki Biz onların boyunlarına çenelerine kadar halkalar (zincirler) kıldık (geçirdik). Bu sebeple onlar başları yukarı kaldırılmış olanlardır.
9: Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar göremezler.
10: Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
11: Sen sadece zikre tâbî olanı ve gaybte Rahmân’a huşû duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile (günahların sevaba çevrilmesiyle) ve “kerim ecir” ile müjdele.
12: Muhakkak ki Biz ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve herşeyi İmam-ı Mübin’de (apaçık bir rehberde) saydık (tespit ettik).
13: Onlara o şehrin halkını misal ver. Onlara resûller gelmişti.
14: Onlara iki (resûl) göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler (yalanladılar). Bunun üzerine (onları) üçüncü (resûl) ile azîz kıldık (destekledik). O zaman onlar: “Muhakkak ki biz size gönderilmiş resûlleriz.” dediler.
15: Dediler ki: “Siz bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”
16: (Resûller) dediler ki: “Bizim gerçekten size gönderilmiş resûller olduğumuzu Rabbimiz biliyor.”
17: Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden (bildirmekten) başka bir şey (sorumluluk) yoktur.
18: “Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz (son vermezseniz) sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elîm bir azap dokunacak.” dediler.
19: “Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir (kendinizdendir). Size zikir hatırlatılınca mı (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz.” dediler.
20: Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. “Ey kavmim (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!” dedi.
21: (Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen (bu) kişilere tâbî olun. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır.
22: Ve ben niçin beni Yaratan’a kul olmayayım ki; siz O’na döndürüleceksiniz.
23: Ben O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar.
24: Eğer öyle olsaydı (putlara tapsaydım) muhakkak ki ben mutlaka apaçık dalâlette olurdum.
25: Muhakkak ki ben sizin Rabbinize îmân ettim. Öyleyse beni işitin.
26: (Ona) “Cennete gir!” denildi. “Keşke kavmim bilseydi.” dedi.
27: Bu sebeple Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).
28: Onun arkasından onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik indiriciler de olmadık.
29: (Onların cezası) sadece bir sayha (şiddetli ses dalgası) oldu. O zaman onlar sönenler oldular.
30: O kullara yazıklar olsun! Onlara hiçbir resûl gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar (hepsiyle alay ettiler).
31: Ondan önceki nice nesillerden (kimleri) helâk ettiğimizi onların (helâk edilenlerin) kendilerine dönmediklerini görmediler mi?
32: Ve ancak herkes toplandığı zaman (onlar da) huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır.
33: Ve ölü toprak onlara bir âyettir (mucizedir). Onu dirilttik ve ondan habbeler (taneler) çıkarttık. Böylece ondan yerler.
34: Ve orada hurma ve üzüm bahçeleri kıldık (yaptık). Ve orada pınarlar fışkırttık.
35: Onun ürünlerinden (meyvelerinden) ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmezler mi?
36: Arzın yetiştirdiği herşeyden onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler (eşler) yaratan O (Allah) Sübhan’dır (herşeyden münezzeh).
37: Ve gece onlar için bir âyettir (ibrettir). Ondan gündüzü sıyırırız (çekip alırız). O zaman onlar karanlıkta kalanlardır.
38: Ve Güneş onun için istikrarlı kılınan (yörüngesinde) akar gider. İşte bu azîz ve alîm olan (en iyi bilen) Allah’ın takdiridir.
39: Ve Ay kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil (bedir şeklinden hilâl) haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik.
40: Güneş’in Ay’a yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler (seyrederler).
41: Onların zürriyetlerini (nesillerini) dolu gemilerde taşımamız onlar için bir âyettir.
42: Ve onlar için onun gibi (gemiler gibi) üzerine binecekleri şeyler yarattık.
43: Ve dilersek onları boğarız o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz.
44: Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları (faydalanmaları) hariç.
45: Ve onlara: “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz.” denilmişti.
46: Rab’lerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki ondan yüz çevirenler olmasınlar.
47: Onlara “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infâk edin (verin).” denildiği zaman kâfirler âmenû olanlara: “Allah’ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalâlet içindesiniz.” dediler.
48: “Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zaman?” derler.
49: Onlar tartışırken onları alacak (yakalayacak) olan tek bir sayhadan (şiddetli ses dalgasından) başka bir şey gözlemiyorlar (beklemiyorlar).
50: Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez. Ve ailelerine dönemezler.
51: Ve sur’a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rab’lerine koşarlar (uçarlar yükselirler).
52: “Eyvahlar olsun bize mezarlarımızdan bizi kim beas etti (kaldırdı)? Bu Rahmân’ın vaadettiği şeydir. Ve resûller doğru söylemişler.” dediler.
53: Sadece tek bir sayha (şiddetli ses dalgası)! İşte o zaman onlar hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır.
54: İşte o gün (hiç)bir kimseye (hiç)bir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız.
55: Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.
56: Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır.
57: Orada onlar için meyveler ve istedikleri (her)şey vardır.
58: Rahîm olan Rab’ten “selâm” sözü vardır.
59: Ey mücrimler (suçlular)! Bugün ayrılın.
60: Ey Âdemoğulları! Ben sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki; o (şeytan) size apaçık bir düşmandır.
61: Ve Ben sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
62: Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz?
63: Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
64: İnkâr etmeniz sebebiyle bugün ona (cehenneme) yaslanın (girin).
65: Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını (yaptıklarını) Bize onların elleri anlatırayakları şahitlik eder.
66: Ve eğer dileseydik elbette gözlerini mahvederdik (kör ederdik). O zaman yolda (sağa sola) koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler?
67: Ve eğer dileseydik elbette onları mekânlarında (bulundukları yerde) değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.
68: Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz (kuvvetini gideririz). Hâlâ akıl etmez misiniz?
69: Biz O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Ve (bu) O’na yakışmaz. O (O’na indirilen) sadece zikir ve apaçık Kur’ân’dır.
70: (Kur’ân’ın indirilmesi) hayy olanları inzar etmek (uyarmak) ve (azap) sözünün kâfirlerin üzerine hak olması içindir.
71: Ellerimizle (kudretimizle) onlar için hayvanları nasıl halkettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara (hayvanlara) malik olurlar.
72: Biz onları (hayvanları) onlara zelil (itaatkâr) yaptık. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu (onlara binerler) ve onlardan (etlerinden) yerler.
73: Ve onlarda kendileri için (birçok) menfaatler (yararlar) ve içecek şeyler (süt) vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
74: Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
75: (O ilâhlar) onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar (o ilâhlar) için (onlara yardıma) hazır askerlerdir.
76: Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.
77: İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da Bize (karşı) apaçık hasım (düşman) oldu.
78: Kendi yaratılışını unutup Bize misal getirdi: “Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek?” dedi.
79: De ki: “Onu ilk defa inşa eden (Yaratan) ona hayat verecek. Ve O bütün yaratışları en iyi bilendir.”
80: Yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) kılan (çıkaran) O’dur. Böylece siz ondan yakarsınız.
81: Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kaadir değil midir? Evet O (yegâne) Yaratıcı ve en iyi Bilen’dir.
82: O (Allah) bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri sadece ona: “Ol!” demektir. O hemen olur.
83: İşte O Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.