Kadını Görmenin Amacı

By | 22 Eylül 2014

hasema

 

Yas Tutan HanımlarErkeğin kadını görmesi yanısıra, kadının da erkeği görmesinin amacı hiç şüphesiz birbirlerinin boyları, yüz hatları ve vücût yapıları hakkında bilgi edinmektir.

Evlenmek amac
ıyla birbirlerini gören çiftler, çok defa tabîi davra- namayacakları için, değil bir defa görmekle, birkaç defa görüşmekle bile birbirlerinin ahlâkî yapı ve karakterlerini öğrenemeyecekleri açık bir gerçektir.

Bu sebeble görmenin amacı daha çok cinseldir. Ancak bu amaç örtülü ifadelerle belirtilir. Allah’ın Resûlii’nün (sav) sünneti de bu amacı meşrûlaştırmıştır.

O, Ensar’dan; Medine’nin yerlilerinden bir bir kadınla evlenmek isteyen sahâbîye “Git, onu gör; zira Ensar kadınlarının gözlerinde kü­çüklük ve mavilik gibi bir kusur vardır” buyurmuşlar, böylece niçin ba­kılması gerektiğine açıklık getirmişlerdir.”

Yüz şekli ve vücût yapısının cinsellikle irtibatlı olduğu ise, îzahı gerektirmeyen bir husustur. Görme amacının cinsel olması, güzellik amacıyla tercih yapılmasını yasaklayıcı peygamberi buyrukla da ça­tışmaz. Niçin çatışmayacağına açıklık getirmeden önce, mezkûr pey­gamberi buyruğu görelim. O, şöyle buyurur:

“Kadınları, yalnız güzellikleri için nikahlamayın, zira güzellikleri onları ahlâkça alçaltabilir. Onlarla, mallarının hatırı için de evlenmeyin, çiinkii malları kendlerini azdırabilir. Kadınlarla ancak dindarlıkları yüzünden evle­nin, muhakkak, yırtık elbiseli, siyah, fakat dîni bütün ve ahlâkı güzel bir kadın daha kıymetlidir.”’

Allah’ın Resûlü bu hadîsleriyle güzelliklerinin kadınları ahlâkî bakımdan alçaltabileceğine dikkatimizi çekerken, bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmuştur:

“Yalnız güzelliği için bir kadınla evlenen kişinin Allah ancak onur­suzluğunu artırır..”

Bu iki hadîs ve benzerleri, fiziki yapının önemsiz olduğunu açık­lamaktan çok, tek ölçünün fizik güzelliği olmaması gerektiğini açıkla­maktadır. Bu itibarla temel tercih sebebi olarak dindarlığı benimsemesi gereken mü’min erkek, alacağı kadının güzel olmasını da arzu edebilir.”‘ Hiç şüphe yok ki güzellik bir nimettir. Ne dindarlığa mâni ve ne de ahlâksızlığa sebebtir. Nitekim Peygamberimiz, yalnız ihti­malden bahis buyurmaktadır. Kadın güzel ve dindar olabildiği gibi, çirkin ve ahlâksız da olabilir.

Hem bakma amacının cinsel olması, kadının yalnızca objektif öl­çülere göre güzel olanının arandığı anlamına gelmez. Daha çok sevi­lebilir olanının araştırıldığı manâsına gelir. Çünkü her bakan erkek, objektif güzellik ölçülerine sâhip değildir.

Evet, evlenecek eşlerin birbirlerini görmeleri mutlu bir evliliğe vesile olacağından bakmalı, uyum sağlayacak denkliğin mevcut olup olmadığı önceden belirlenmelidir.

Erkek, almak istediği kadının nerelerine bakabilir?

Bülûğa ermiş bir kız veya dul kadın, mahremi olmayan erkeklere karşı yüzü, elleri ve ayakları dışındaki vücût organlarını örtmek mec- bûriyetinde olduğu için, İslâm bilginleri bu esastan hareketle erkeğin alacağı kadının yüzüne, ellerine ve ayaklarına bakabileceği görüşün­dedirler.

Bu muhterem bilginlerimiz, yüzü ve elleri görmenin bütün vücût hakkında bilgi edinmek için yeterli olacağını da şöylece dile getir­mektedirler:

Yüzü görmek, kadının güzelliği ve çirkinliği hakkında; elleri gör­mek ise, vücût teninin yumuşaklığı ve sertliği hakkında yeterli bilgiyi verebilir.

Bu açıklama temelde doğrudur. Gerçekten yüzü görmekle güzel­likle çirkinliği tesbit edebileceğimiz gibi, yüzün ve ellerin cildinden de vücût teni hakkında bir vargıya varabiliriz.

Güzelliğin de tercih sebebi olabileceğine ilişkin olarak bak.

Burada ancak kadın aleyhine bir yanılgı söz konusu olabilir. Çün­kü çalışan; sıcakta ve soğukta ellerini kullanan kadının elleri, vücût teninin özelliklerini yansıtamayacağı gibi bazan cinsiyetini bile yan­sıtamaz. Nitekim Allah’ın Resûlü, erkek eline benzerliğine tanık ol­duğu kadın elinin, kına ile kadın eli olduğunun belirlenmesini emir buyurmuştur.

Allah doğruların dile getirilmesinde utanılmasını emir buyurma­dığından, biz burada bir diğer husûsa daha değinmekte yarar görü­yoruz.

insanda cinsel organlar ve erotik bölgeler belirli yapıdadır. Ancak en-boy-derinlik ve dış görünüm bakımından farklılık gösterirler.

Konunun uzmanları yüzde yer alan organların, ellerin ve ayak­ların yapısından cinsel organların ve erotik bölgelerin değinilen özel­likleri hakkında doğruya yakın bilgi edinilebileceği görüşünde bir­leşmektedir.

Görülen organlardan mahrem organlara intikal metodunun tarihî asırlara dayandığını da belirtmekte fayda vardır. Kadın cinsel orga­nının elastikiyeti sebebiyle cinsel hayatı olumsuz yönde etkileyici bir uyumsuzluk çok ender zuhûr edebileceği için, kadının yüzü ve ellerini görmek genelde yeterlidir.

Biz buna inanıyoruz. Ancak “Vahiy Düzeni”mize inanmayan in­sanlar, evlenecek eşlerin daha ileri ölçülerde birbirlerini tanımaları gerektiği üzerinde ısrarla durmaktadırlar. Çünkü bazı kaygıları vardır onların. Aslında kendi mantıkları ve değer yargıları içinde kaygılanmakta haklıdırlar. Ne var ki İslâm Düzeni içinde bu kaygılara yer yoktur.