Monthly Archives: Nisan 2014

Rüyâda Lületaşı görmek

rüyada lületaşı görmek

Rüyâda lületaşı görmek hayırlı bir haber alacağınıza işâretle yorumlanır.

-  Bazı yoruma göre ise, rüyâda lületaşı görmek, hayırlı bir haber almaya işâret eder demişlerdir.
-  Yine bazı yorumculara göre, rüyâda lületaşından yapıl­mış bir eşya görmek, rüyâ sahibine kötülük yapmak iste­yen bir yakının olduğuna işâret eder. Rüyâ sahibinin, bu hâin ruhlu yakınının kötülüğünden sakınmalı ve kendisi­ni korumalıdır şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyâda lületaşı görmek islamı olarak bu şekilde tabir edilir.

Peygamberimizin Ana Rahmine Düşmesi

Peygamberimizin ana rahmine düşmesi

Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile bazı bereketli olaylar gerçekleşmiştir. Peygamberimizin ana rahmine düşmesi ile oluşan olaylar şunlardır;

Yeryüzü uzun süre bitki örtüsünden so­yulmuş vaziyette kaldığı için çekilen kıtlığın ardından (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in annesinin rahm-i şerifine düşmesi bereketiyle) ipek elbiseleriyle donatıldı.

O ânda meyveler birden olgunlaştı, ağaç­lar da kendilerinden meyve koparmak iste­yenlere mahsullerini yaklaştırdı.

(O gece) bütün hayvanlar dile gelip Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in annesinin batn-ı şerifine düştüğü haberini Arapça fasih bir lisan ile Kureyş’e söyledi.

İşte o zaman bütün tahtlar ve putlar yüz­leri ve ağızları üzere düşüverdi.

Doğuların ve batıların vahşî hayvanları ve denizlerin canlıları birbirlerine bu müjde­yi ulaştırdı.

Böylece bütün âlemler onun bi’set (gön­deriliş) haberinin sevinciyle onun (sevinçten sarhoş eden) mânevî şarap kâsesini ardı ardı­na yudumladı.

 

Peygamberimizin ana rahmine düşmesinin Şerh ve izahı

Kâ’buT-Ahbâr (Radıyallâhu Anh)ın beyanına göre;

“Kureyş büyük bir kıtlık ve darlık içindey­ken, Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ana rah­mine yerleşince toprak yeşillendi. Ağaçlar yüklendi, her taraftan onlara bolluk ve bereket geldi. Bu yüzden o sene ‘Fetih ve İbtihac (neşelen­me) senesi’ diye isimlendirildi.” İbni Abbâs ve diğerlerinin (Radıyallahu Anhüm) rivâyetine göre; O gece dünyadaki bütün putlar tersyüz oldu. O sabah bütün kralların dili tutuldu. O gün, içerisine nur girmeyen hiçbir yurt ve mekân ve bu müjdeyi dile getirmeyen hiçbir hayvan kalmadı.

Kureyş’e âit bütün hayvanlar dile gelerek:

“Ka’be’nin Rabbine yemin olsun ki, Muhammed anne karnına düştü. O, dünyanın emânı (güvencesi) ve halkının güneşidir” deyiverdi.Dünya krallarından her birinin tacı tahtı tepetaslak hale geldi. Şarkta yaşayan hayvanlar, batının canlıları­na koşup sevinçli haberler verdi. O gece hiçbir mekân karanlıkta kalmayıp, hepsine nur girdi.

Sesli Kalemli Kuran

sesli kalemli kuranSesli kalemli Kuran seti Kuran eğitiminizi tam anlamıyla yapmanız için tasarlanmıştır. Sesli kalemli Kuran seti içinde bulunan Elif ba cüzü Kuran-ı kerimi en kolay şekilde öğrenmenizi yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Sesli kalemli Kuran‘ın kalemini Elif – Ba’nın kapağındaki kalem simgesine dokundurunca kalem Elif-Ba‘yı sesli olarak okuyacaktır.Kullanmak bu kadar kolaydır.

Elif cüzü tecvid kaidelerine uygun olarak hazırlanmıştır.Elif-Ba ve Kuran’da ki tecvitli bölümler farkedilmesi ve öğrenilmesi kolay olsun diye renkli olarak yazılmıştır.Sesli kalemli Kuran kartelaları ile mahrec çalışması yapabilirsiniz.Kartelada bulunan mahrec çalış butonuna kalemi dokundurun sonra çalışma yapmak istediğiniz Elif-Ba’dan bir kelimeye ya da Kur’andan bir ayete dokundurun, kalem bu dokundurduğunuz yeri okuyacak ve bir sinyal sesi gelekecektir, şimdi sıra sizde, aynı yeri sizde okuduktan bir süre sonra yeniden gelen sinyal sesi ile kayıt duracak ve önce kalemin seslendirmesi hemen arkasından da sizin seslendirmeniz peş peşe dinletilecektir. Böylece kendi okumanızı kontrol etme ve düzeltme şansını yakalayacaksınız.

 

Doğuma Giderken Okunacak Dua

Doğuma Giderken Okunacak Dua Arapçası;

doğuma giderken okunacak dua

 

Doğuma Giderken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. “Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikin iza vekab. Ve min şerri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”

Doğuma Giderken Okunacak Dua Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

“De ki: yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülü­ğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah ay­dınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)

Haccın Vücubunun Şartları

Haccın vücubunun şartları açıklanmıştır; hastaya, yatalak olana, kötürüme, felçliye, bi­nek üzerinde kendi başına duramayacak derecede yaşlı olana hac yapmak farz değildir. Yani bunla­rın bilfiil haccı kendilerinin yapması farz değildir.

“el-Asl” isimli eserde Ebû Hanîfe (Rahimehul- lâh)dan rivâyetle haccın vücubunun şartları şöyle zikredilmiştir: Kör olan bir kimse, azık, binek ve kendisine rehberlik edecek birini bulsa da bizâtihi kendisinin hacca gitmesi vâcib değildir. Eğer malı varsa hac vazifesi körün sadece malında vâcibdir.

haccın vücubunun şartlarıHaşan ibni Ziyâd (Rahimehullâh) ise Ebû Ha­nîfe (Rahimehullâh)dan: “Kör, kötürüm ve yatalak olan kişilerin bizzat kendilerinin haccetmesi vâ- cibtir” diye bir nakilde bulunmuştur. Ebû Yûsuf ve Muhammed (Rahimehumellâh): “Kör olan bir kimse azık ve bineğe mâlik olursa ve gidiş-dönüş­te hizmetini görecek, ona rehberlik edecek biri de varsa bizzat kendisinin hac etmesi farzdır. Yatalak ve kötürüme ise vâcib değildir” demişlerdir.

Bu iki imama göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aley­hi ve Sellem)’e istitaatın (güç yetirmenin) ne olduğu sorulunca, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) istitaatı azık ve binek olarak tefsir etmiştir. Kör olan kişi için de bu istitaat hâsıldır. Öyleyse hac yapması ona vâcibtir. Ayrıca körün bi zâtihi ken­disinin haccetmesi gerekir, ama yolu bulması için ona bir rehber lazımdır. Bunlar olduğu zaman hac­cetmesi gerekir.

Bu konuda sahih olan görüşe göre, azık ve bi­neğe mâlik olsa da, rehberi olsa da körün haccet­mesi vâcib değildir. Yatalak, kötürüm ve eli ayağı kesilmiş olan da böyledir.

Bazıları “Sıhhatli olmak haccın vücubunun şartlarıdır” demişlerdir. Onlara göre bu­nun gerekçesi şudur: Allâh-u Te’âlâ haccm vâcib olması için istitaatı şart kılmıştır. İstitaattan murat teklif istitaatıdır. Bu ise, selâmetu’l esbâb ve’l- âlâttır (sebeplerin ve âletlerin sağlam olmasıdır).

Hac yolculuğu esnasında gerekli olan şeyleri yerine getirmeyi engelleyen âfetlerden bedenin sâ- lim olması da “Selâmetu’l esbâb ve’l-âlât” cümle- sindendir. Çünkü hac, bedenî bir ibâdettir. O halde bedenin selâmeti (sağlıklı olması) zorunludur.

Recebin İlk Gecesi

recebin ilk gecesi

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Recebin ilk gecesi olduğunda Allahü Teala bir meleğe: “Dikkat edin! Gerçekten tövbe ayı başlamıştır. Bu ayda Allahü Teala’dan af isteyenlere müjdeler olsun!” diye, seslenmesini emreder.” 3

Bir rivayette ise şöyledir: “Recebin ilk gecesi olunca, Al­lahü Teala Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, gü­nahkârları bağışlar, tövbe edenlere ikram eder, zikreden­leri (kendisine manen) yaklaştırır, ibadette gayret göste­renleri sürekli kendisine vasıl kılar. O geceyi ibadetle ge­çiren, sabaha bağışlanmış olarak çıkar. ”4

[1] Suyûtî, Câmiussağîr, 4411; Kenzül Ummâl, 35164, 12/310

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/141

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/140

[1] Nüzhetül Mecalis, 1/139

Diğer bir rivayette ise şöyledir: “ Kalplerin öldüğü günde, Recebin ilk gecesinde ihya edenin kalbi ölmez. Allahii Teala, onun üzerine başının üzerinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gün gibi, günahlarından çıkar ve günahkârlardan cehennemi hak etmiş 70.000 ki­şiye şefaatçi kılınır. ”1

Recep Ayında Günah İşlemek

recep ayında günah işlemek

Recep Ayında günah işlemek, diğer za­man ve mekânlarda işlenenlerden daha ağır cezaları gerek­tirdiği gibi, o zaman ve mekânlarda yapılan sevaplar da, kat kat fazladır.

Recep Ayında günah işlemek ile ilgili ayeti Kerime’de şöyle geçer;

♦ Allahü Teala, Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe suresinin 36. aye­tinde şöyle buyurmaktadır: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı oniki olup, bunlardan dördü haram aylardır.”

Ayet-i kerime’de zikredilen haram aylardan maksat; Zilka­de, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayıdır.

Bu aylarda günah ve sevaplar katlanır. Günah işlemek, her zaman yasaksa da, özellikle hürmetli ve yasaklı olan bu ay­larda işlenen günah, aynen ihramlı iken ve Kabe’de işlen­miş gibi katlanır.

+ Haram aylar dörttür; meleklerin büyükleri de dörttür, gökten indirilen kitaplar da dörttür, abdest âzaları da dört­tür, teşbihlerin en faziletlileri de dörttür: Sübhanallah, el- Hamdü lillah, Lâ ilâhe illallah, Allahü Ekber.

Mevsimler dörttür. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış.

Raşid halifeler de dörttür. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Allah dört gecede hayrı yağmur gibi döker: Kurban bayramı gece­si, Ramazan bayramı gecesi, Şaban ayının onbeşinci (Bera­at) gecesi ve Receb’in ilk Cuma gecesi (Regaib).”

Haram aylarda ve Recep Ayında günah işlemek bu kadar önemli olduğu için davranışlarımıza çok dikkat etmeli haramlardan kaçınmalıyız.

El Halık İsmi Şerifi

el halık ismi şerifi

El Halık İsmi Şerifi ile Rabb’ imize duala münacaat edelim İnşaallah…El Halık İsmi Şerifi ile güzel bir dua örneği şöyledir;

SEN NE GÜZEL YARATICISIN

Ey HALİK olan, her şeyi yoktan yaratan Allah’ım.

Sen her şeyi en güzel bir şekilde ve hikmetle yaratan­sın. Ezelî ve ebedî olan sadece Şensin. Senden başka her şey Senin tarafından sonradan yaratılmıştır. Sen, bir şeyin olma­sını istediğin zaman sadece “ol” dersin ve olur. Atomlar ve ga­laksiler Senin askerlerindir. Sen ol deyince atomlar yoktan var olur. Sen “ol” deyince “Büyük Patlama” olur. Sen ol deyince yüz milyarlarca galaksi ve atomlar hiç yoktan var olur. Sen “ol” deyince ölü doğaya bahar gelir, çiçekler açar. Sen “ol” deyince bütün mevcudat olur. Sen “öl” desen mevcudat ölür.

Ey her şeyi sonsuz hikmetlerle yaratan güzel Allah’ım. Sen insanı en güzel bir şekilde, Habibini de, Güzeller Güzeli olarak yaratansın. Ne olur Habibin hürmetine, Ümmeti Muhammed’e çok güzel imkânlaryarat. Senin Yaratıcılığın ve sürprizlerin sı­nırsızdır. Senden Ümmeti Muhammed’in için ve onun her bir ferdi için muhteşem sürprizler diliyor ve dileniyoruz. Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin, Uygur, Bangladeş ve Afrika başta olmak üzere Habibinin Ümmetine medet eyle Ya Rab.

Ey Güzel Allah’ım, Sen Ne Güzel Yaratıcısın. Habibini ve Kur’an’ı yarattın ve bizlere ikram ettim. Sana olan aşk ve mu­habbetimizi yarattın. Ailemizi ve nesillerimizi yarattın. Bundan sonra da bizlere çok ama çoook güzel nimetler yaratıp ikram etmeni bekliyoruz.

Bizlere büyük düşünmeyi, büyük dualar etmeyi lütfeyle. Edeceğimiz bütün hayır duaları lütfunla kabul ve halkeyle.

El Halık İsmi Şerifi ile ve tüm Esmalarla edilen dualarımızın kabulü duası ile…

El Halık İsmi

el halik ismi

El Halık İsminin anlamı;

“Yaratan, yoktan var eden.”

El Halık İsminin fazileti

1-  Yedi gün arka arkaya yüzer defa okuyan, gelecek be­la ve musibetlerden korunur.

2-   Bu mübarek isim sanat erbabının zikridir. Bu ismi vird edinenler, tuttuğu işlerde muvaffak olurlar.

El Halık İsmi ile dua

Bizlere büyük düşünmeyi, büyük dualar etmeyi lütfeyle. Edeceğimiz bütün hayır duaları lütfunla kabul ve halkeyle.

Vitir Namazının Önemi

Vitir Namazının Önemi

Vitir namazının önemiyle Ayet: “Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasından da O’nu teşbih et.” (Kaf; 40)

Vitir namazının önemiyle  Hadis: “Vitir her Müslüman üzerine bir haktır (vazifedir). Kim beş ile vitir kılmayı severse yapsın. Kimde üç ile vitir kılmak isterse yapsın. Kim tek rek’atli vitr kılmayı dilerse kılsın.” (Ebû Davud, Salat 338)

Vitir namazının önemiyle Hikâye:

Vitir namazını Ne Zaman Kılıyorsun?

Resûlullah (sav) Hz. Ebû Bekir’e (ra): “Vitri ne zaman kılıyorsun?”diye sordu. Hz. Ebû Bekir: “Gecenin başında kılıyorum!” dedi. Aynı şekilde: “Vitri ne zaman kılıyorsun?” diye Hz. Ömer’e (ra) de sordu: “Gecenin so­nunda kılıyorum!” dedi. Bunun üzerine Resulullah, Hz. Ebû Bekir’e: “Sen ihtiyatla amel ediyorsun!” dedi. Hz. Ömer’e de: “Sen de kuvvet (li olan, takvaya uygun olan) ile amel ediyorsun!” buyurdu.