Tag Archives: zekat verilecek mallar

Zekâta Tâbi Mallar : Gayr-i Menkuller

İnsanın aslî ihtiyacı dışındaki ev, arsa ve iş yeri gibi gayr-i menkullerden de zekât vermesi gerekmektedir. Arsanın, ziraat maksatlı kullanılması durumunda, verilen emeğe göre 1/10 veya 1/20 oranında ‘öşür’ denilen bir zekât söz konusudur. Bu durumda tarlanın kendi değerinden değil, elde edilen mahsulden zekât alınmış olur. Ancak, ticari gayeyle tutulan gayri menkullerdeki hüküm, yine ticari… Read More »

Zekât Verilecek Yerler

Zekâtın kimlere verileceğini bizzat Allah (c.c.) tayin etmiştir. Bunu ifade eden ayette şöyle denilmektedir: ‘Zekâtlar Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere ve yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.’ Buna göre zekât verilecek yerler; Fakir… Read More »

Zekâta Tâbi Mallar : Zirai Mahsuller

Zirai mahsullerde iki türlü uygulama mevcuttur: şayet sulama, ilaçlama ve benzeri bir emek sarf edilerek bir tarım yapılıyorsa 1/20, ekimi yapıldıktan sonra herhangi bir emek sarf edilmeden kendi tabiîliği içinde ürün alınıyorsa 1/10 nispetinde zekât alınması gerekmektedir ki, onda bir anlamında bunun genel adı, ‘öşür’dür. Bunlardan başka sosyal hayatı canlandıracak mükellefiyetler de söz konusudur. Bunların… Read More »

Zekâta Tâbi Mallar : Menkul Kıymetler

Ticarî maksat dışında süs eşyası olarak bilhassa kadınların kullandıkları ziynet eşyaları için zekâtı gerektirecek nisap, altında 85, gümüşte ise 595 gramdır ve bu miktar altın ve gümüşü olan kimse %2.5 nispetinde zekât vermekle yükümlüdür. Nakit yerine kullanılıp istenildiğinde paraya çevrilebilen hisse senedi, bono, çek ve senet gibi değerlerin zekâtı da ticaret eşyası statüsünde 1/40 oranında… Read More »

Potansiyel Güç Olarak Zekât

Zekât, sadece eldeki nakit parayı hedef almayan, aksine maddî değeri olan birçok şeyi içine alan çok yönlü malî bir ibadettir. Bu yönüyle zekât, elinde imkânı olan hemen herkesi ilgilendirmekte ve toptan iyileştirme adına cemiyetin bütün fertlerini sorumlu tutmaktadır. Bu noktada İslâm, barınma, binek ve giyim gibi aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan her… Read More »

Zekâta Tâbi Mallar : Madenler

Geçmiş dönemlerde yer altına gömülerek saklanmış kıymetli eşya manasına ‘kenz’ ve toprak altındaki zenginliklerin tamamını ifade eden ‘rikaz’ olarak her türlü değerden de zekât alınması gerekmektedir. Altın, gümüş, yakut, zümrüt, mermer, kireç, petrol ve doğalgaz gibi her türlü yeraltı zenginliklerinden alınacak zekâtın oranı 1/5, bir başka ifadeyle % 20’dir.

Zekâta Tâbi Mallar : Ticaret Eşyası

Ticarete konu olan, yiyecek, giyecek, hayvan, mücevherat, arsa, ev ve arazi., her çeşit emtia, ticaret malıdır ve zekâta tâbidir. Yalnız bir malın ticaret malı sayılabilmesi için, niyet, yani kâr sağlama maksadıyla elde bulundurulması ve alış verişe arz edilmiş olması gerekmektedir. Ticaret mallarının nisab miktarı, 85 gr. altın veya 595 gr. gümüş karşılığı olarak tespit edilmektedir.… Read More »

Zekât Verilmeyecek Yerler

Zekâtın kimlere verileceği belli olmakla birlikte onun kimlere verilemeyeceği de tespit edilmiş ve bu sınıflar uygulamanın dışında değerlendi-rilmişlerdir. Buna göre zekât verilemeyecek yerler; Zenginler Maddî imkânı yerinde olan zenginler (nisab miktarı veya daha fazla mala sahip olan kimse), almakla değil zaten zekâtı vermekle yükümlüdürler ve kendilerine zekât verilmemektedir. Çalışma Gücü Olanlar Normal şartlarda fakir ve… Read More »