Tag Archives: meleklere iman nedir

İman Nedir ve Çeşitleri

    İmanın lügat manası mutlak tasdiktir. Yani, “bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak” demektir. İman’ın ıstılahı manası ise, “Allah (cc)’m varlığına ve birliğine iman edip, Hz. Muhammed’in (sav) Onun rasûlü olduğunu ve bildirdiği şeylerin tümünün doğruluğunu kalp ile tasdik etmek”tir. İmanın aslı, kalp ile tasdik olmakla birlikte, bir engel bulunmadığı takdirde kalp ile… Read More »

Meleklere İman Hakkında

Melekler, Allâh’ın nûrdan yarattığı, mü’min, mükerrem, mâsûm/günahsız, gözle görülemeyen rûhânî ve nûrânî varlıklardır. Meleklerin yaratılışları bizim yaratılışımıza benzemez. Onlar nûrânî ve lâtîf varlıklardır. Melekler, yemezler, içmezler, uyumaz ve hiç yorulmazlar ve yorulmak nedir bilmezler. Fakat melekler her şekle girebilen mânevî ve nûrânî varlıklardır. Meleklerde erkeklik dişilik yoktur. Melekler hiç günâh işlemezler. Allâh’m bütün emirlerini eksiksiz… Read More »

Çocuklarda Meleklere İman

   Sözlükte “haberci, elçi, güç ve kuvvet” anlamlarına gelen melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kur’anda meleklere îmânın farz olduğunu bildiren birçok âyet vardır: “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine îmân ettiler…” “Asıl iyilik Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara… Read More »

Meleklerin Sayısı ve Çeşitleri

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’ân’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur’ân’ın ‘Göklerin ve yerin orduları Allah’a aittir.’ şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz, bazı melekleri isim ve icraatlarıyla tanımaktayız. Bazılarını ise, sadece memur oldukları vazifenin türü itibarıyla ve hepsine birden verilen unvanla bilmekteyiz. Melekler… Read More »

Meleklerin Görevleri Nelerdir?

Yüce Yaratıcı tarafından meleklere verilen görevleri Kur’ân âyetlerinin ve bazı hadis-i şeriflerin ışığında şöyle sıralayabiliriz: a- Allah’ı her bir eksik ve yanlış mülâhazadan tenzih etmek, O’na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O’nu, O’na yaraşır bir biçimde takdis etmek (yüceltmek.) , b- Allah’ın peygamber olarak seçtiği kullarına vahiy getirmek , c- Peygamberleri salât ve… Read More »

Allah’ı İdrak Etme Açısından Melek ve İnsan Arasındaki Fark

İlâhî azamet ve sırlara daha yakından şahit olmaları yönüyle melekler, Cenab-ı Hakk’ın Zat-ı Ulûhiyetine ait hususiyetleri idrak mevzuunda insanlardan daha ileridedirler. Bir diğer ifadeyle melekler, Allah’ın sıfat ve isimlerini bilme noktasında insanların önündedirler. Ancak insanlar, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını aksettiren câmi’/kapsamlı bir ayna olmalarından ötürü potansiyel değerleri itibarıyla meleklerden dahi ulvi sayılırlar. Melekler, Yüce… Read More »

Meleklerin Varlığı, Mahiyeti ve Özellikleri

Kâinatta çok küçük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba, yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı ve şuurlu sakinleri var mıdır? Bu soruya bir çırpıda verilecek ‘hayır’ cevabı elbette ki yanıltıcı… Read More »

İnsana Kazandırmış Olduğu Değer Ve İmkân İtibarıyla İman

İman, insanı fizik âlemin dar, statik ve boğucu sınırlarından kurtarıp onu kendi dışındaki âlemlerle bütünleştiren, önünü aydınlatan bir ışık kaynağıdır. İman, kişiyi topyekun varlığın yegâne sahibi olan Allah’a muhatap kılması ve O’na bağlaması itibarıyla, insana huzur ve şeref veren büyük bir güç kaynağıdır.

Kalpte Yerleşmesi İtibarıyla İman

Âfakta (dış dünya) ve enfüste (iç dünyamızda) O’ndan habersiz, O’nun kudretine dayanmadan hiçbir şey varlık sahasına çıkamaz. Kur’ân’ın “Her bir şeyin yaratıcısı Allah’tır.” şeklindeki beyanları, bize, varlıktaki afakîenfüsî her bir oluşum, değişim ve dönüşümün O’nun yaratmasıyla varlık bulduğunu öğretmektedir. Bu itibarla, kalpte/enfüste meydana gelen iman ve hidayeti var eden Allah’tır. Bu hakikat Kur’ân’da şu şekilde… Read More »

Tasdik Edilmesi Gereken Hususlar İtibarıyla İman

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), iman edilmesi gereken hususları, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe ve kadere iman olmak üzere altı esas içinde özetlemiştir. Cibrîl hadisi olarak bilinen bu nebevî beyanda iman, İslâm ve ihsan kavramlarıyla birlikte ele alınır. Burada birbiri ardınca zikredilen üç kavramın sonuncusu olarak ihsan, ‘Allah’ı görüyor gibi kulluk yapma’ şuuru olarak belirtilir.… Read More »