Namaz Hakkında Hadisler

By | 18 Aralık 2013

Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Münafıklarla bizim aramızda ahid, na­mazdır. Şu halde kim namazı terkederse mu­hakkak küfretmiştir.”

Allâhu Teâlâ kullarına verdiği sayısız nimetleri­ne karşılık, kulunun kendisine ibadet etmesini is­ter. Kul da bu şükür borcunu muhakkak ki ödeye­cektir.Ödemediği takdirde Allâh’a karşı en büyük nankörlüğü yapmış olacaktır.

Hem kul unutmamalı ki, yaratılışındaki gaye, Allah’a kulluktur. Kulluğun gereği İlâhi hükümle­ri tatbik etmektir. Kulluk görevlerini yerine getir­meyen kimse, ebedi hayatını mahvetmekle en bü­yük ahmaklığı yapmış olur.

Hak Teâlâ bizlere şükür borcumuzu, kulluk gö­revlerimizi hakkıyla yerine getirmemizi nasibeylesin. Amin. Şimdi tekrar hadis-i şeriflere dönelim.

namaz1

Peygamberimiz buyuruyor ki:

“Namazı vaktin evvelinde kılan kimsenin namazı büyük nûr ile göğe çıkıp Arş-ı âlâ’ya kadar yükselir. Kıyâmete kadar, orada sahibi için istiğfar eder.”

Ve şöyle duâ eder: Sen beni muhafaza ettiğin gi­bi, Allahu Teâlâ da seni korusun, der. Namazın vaktini geçirerek kılınan namazı nursuz olarak göğe çıkarılır. Göğe çıkınca eski bir paçavraya sarılır. Geri çevrilir yüzüne çarpılır. Sahibine bedduâ edip, beni zâyi ettiğin gibi, Allâhu Teâlâ da seni zâyi etsin, der.”

“Beş vakit namaz, kapınızın önünde akıp giden ve insanın her gün içinde beş defa yı­kandığı bol sulu bir nehir gibidir.”

“Kul namaza durduğu zaman, rukuya varıncaya kadar sevapları başına dökülür.

Rukudan secdeye gidinceye kadar o kişinin her tarafını Allah’ın huzurunda secde eden her mü’min, Allah’ın huzurunda secde eder. Öyleyse ne dileği varsa, o anda istesin.”

“Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ben namazı kulumla kendim arasında iki kısma ayırdım. Kulum kendine ayrılan kısma ulaştığı zaman dilediğini isteyebilir.”

Allah’a ait olan kısımda ise: Kul “Elhamdülillâhi rabbil âlemin” dediği zaman (Hamd, şükür, senâ, Allâh’a mahsustur. O bütün kainatın yaratı­cısı ve terbiyecisidir.” der.

Hz. Allah kuluna: Kulum bana hamdü sena etti. “Kul Errahmanirrahim” dediği zaman Hz. Al­lah: “Kulum benim için senalarda bulundu.” der. Kul “Mâliki yevmiddin”

“(Yüce Allah, kıyamet gününün tek hakimidir,) dediği zaman, Hz. Allah “Kulum bana saygıda bulundu” der.

Kul “Iyyâke na’büdü ve iyyake nestain” (yalnız sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.) dediği zaman Hz.Allah: “Bu ayeti celile, kulun hissesi ile benim aramda bir sınırdır. Kulum her dilediğine nail olacaktır.” der.

 

Kul “İhdinassırâtal müştekim. Sırâtallezîne en’amte aleyhim. Gayril mağdûbi aley­him ve leddâlîn” “Sen bizi doğru yolda sabit kıl. Kendilerine ihsan ettiğin kişilerin yolunda; (gaza­bına uğramış, sapıklık içinde kalmışların yolunda değil) dediği zaman, Hz.Allah: İşte bu arzu, kulum içindir. Ve kulum dilediğine kavuşacaktır, buyurur.

namaz2