Tag Archives: mürid esması

Müridin Vazifeleri Nelerdir?

    Sûfılik yoluna yeni başlayan bir müridin ilk vazifeleri şunlardır: 1) Sahih İtikad Öncelikle doğru itikad esastır. Dolayısıyla mürid, ilk dönem ehl-i sünneti olan selef-i sâlihînin akidesi üzere olmalıdır. Selef-i sâlihînin itikadını kitabın başlannda açıklamıştık. Dolayısıyla Kitab’a ve Sünnet’e sanlmali; emir ve yasaklarıyla, aslî ve fer’î hükümleriyle amel etmelidir. Kitab’ı ve Sünnet’i, Allah’a giden… Read More »

Müridin Vazifesi: İhlas

    Sonra Allâh’a karşı samimi olmalı ve Allâh’a vasıl oluncaya kadar her adımını Allâh düşüncesiyle atmalı, hiç kimsenin kınamasına bakarak yolundan dönmemelidir; çünkü kararlı olan, asla geri adım atmaz. Kendisinde bir kerametin zahir olmasıyla da yerinde saymamalı ve Allâh’a karşılık olarak, gördüğü bu kerâmetle yetinmemelidir. Çünkü O’na vâsıl olmadığı sürece gördüğü bu kerâmet onunla Rabbi… Read More »

Şeyhin Müride Karşı Vazifeleri Nelerdir?

    Bir şeyh, müridini kendisi için değil, Allâh için kabul etmeli, ona sa- mssni davranmalı, şefkat etmeli, eğitime tahammül edemez olduğu vakitlerde ona nazik davranmalıdır. Müridine, bir annenin, yavrusunu; şefkatli ve  akl-ı selim bir babanın oğlunu terbiye ettiği gibi yaklaşmalıdır. Önce kolay olan vazifeler vermeli ve gücünün yetmeyeceği yükü yüklememelidir. Zaman içinde vazifesini azar… Read More »

Muridin Şeyhine Karşı Görevleri Nelerdir? – 2

    Hz. Şit (a.s.) Hz. Âdem’den; onun oğullan da ondan öğrendiler. Hz. Nûh ve Hz. İbrahim de çocuklanna bu yolla ilim öğrettiler. Allâh (c.c.) bu konuda şöyle buyuruyor: “İbrahim kendi evlatlarına da bu inancı vasiyet etti; aynı şekilde Yakub’un evlatlarına da. ” Hz. Mûsâ ve Hârûn da evlatlarına ve İsrailoğullan’na öğretmiştir. Hz. İsâ ise… Read More »

Muridin Şeyhine Karşı Görevleri Nelerdir?

     Müridin şeyhine karşı başlıca vazifesi, huzurunda bulunduğu zamanlarda şeyhine karşı çıkmamak ve kalben itiraz etmemektir. Onun huzurunda iken söylediklerine karşı gelen kişi edebsizlik etmiş olur. Kalben itiraz eden ise helâke maruz kalır. Mürid her daim, şeyhi adına kendi nefsine düşmanlık etmeli ve gerek huzurda iken ve gerek kalben kendini ona karşı çıkmaktan geri… Read More »

Müridin Vazifesi:Rabbinden Rızasından Başka Bir şey İstememek

   Mürid, Allâh’tan geçmiş günahlarının bağışlanmasını, gelecekte günah işlemekten korunmayı, Allahtan sevdiği ve kendisini ona yaklaştıracak amellere muvaffak kılınmayı, bütün hareket ve duruşlannda Rabbinin kendisinden razı olmasını ve velîlerden ve abdâllardan olan şeyhleri tarafından sevilerek onlann gözüne girmeyi talep etmeli ve bunun haricinde bir beklentisi olmamalıdır. Çünkü bu, Allâh Tn yardımıyla düşünen ve ibret alınacak… Read More »

Müridin Vazifeleri:Cimrilik Etmemek ve Haline Razı Olmak

Cimrilik Etmemek Mürid, çevresindekilere elinden gelen iyiliği yapmalı ve bir sonraki .ûar veya sahur vaktine bir benzerini bulamam diye, cimrilik edip elinle olanı vermezlik etmemeli ve Allâh’ın geçmiş dönemlerde cimrilik ederek elindekini başkalarına vermek istemeyen hiçbir velî yaratmadığını bilmelidir. Haline Razı Olmak Mürid, nasibsizliğe, daimî açlığa, insanlar arasında adının sanının bilinmemesine; insanlar tarafından kınanmaya lâyık… Read More »

Müridin Vazifesi: Kötü Mekanlardan Uzak Kalmak

    Mürid, günah işlenen mekânlarda vakit geçirmemeli; günahkârlar, tembeller ve dedikoducularla, Müslüman ve mü’min olduklarını iddia etmelerine rağmen ibadetlerini ve dinî vecibelerini aksatan kimselerle bir ruia bulunmamalıdır. Allâh, mü’min olduğunu iddia ettiği halde gereğini yapmayan böyle kimseler hakkında şöyle buyuruyor. “Ey mü’minler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? [Bilin ki] yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allâh katında çok büyük… Read More »