Peygamber Efendimizin İsimleri ve Manaları

By | 24 Eylül 2014

Peygamberliğin ve Evliyalığın HakikatiAbdullah: Allahın kulu

Âbid: Kulluk eden, ibadet eden

Âdil: Adaletli

Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş

Ahsen: En güzel

Alî: Çok yüce

Âlim: Bilgin, bilen

Allâme: Çok bilgili

Âmil: İşleyici; iş ve hareket adamı

Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan

Beşîr: Müjdeleyici

Burhan: Sağlam delil

Cebbâr: Kahredici, galip

Cevâd: Cömert

Ecved: En iyi, en cömert

Ekrem: En şerefli

Emin: Doğru ve güvenilir kimse

Fadlullah: Allahın ihsanı, fazlı

Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran

Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran

Gâlip: Hâkim ve üstün olan

Gani: Zengin

Habib: Sevgili, çok sevilen

Hâdî: Doğru yola götüren

Hâfiz: Muhafaza edici

Halîl: Dost

Halîm: Yumuşak huylu

Hâlis: Saf, temiz

Hâmid: Hamd edici, övücü

Hammâd: Çok hamdeden

Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan

Kamer: Ay

Kayyim: Görüp gözeten

Kerîm: Çok cömert, çok şerefli

Mâcid: Yüce ve şerefli

Mahmûd: Övülen

Mansûr: Zafere kavuşmuş

Masûm: Suçsuz, günahsız

Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü

Mehdî: Hidâyet eden, doğru yola ileten

Mekkî: Mekkeli

Merhûm: Rahmetle bezenmiş

Mes’ûd: Mutlu

Metîn: Çok sağlam ve güçlü

Muallim: Öğretici

Muktefâ: Peşinden gidilen

Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli

Müctebâ: Seçilmiş

Mükerrem: Şerefli, yüce

Müktefî: İktifâ eden

Münîr: Nurlandıran, aydınlatan

Mürsel: Elçilikle gönderilmiş

Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş

Muslih: Islah edici ve düzene koyucu

Mustafa: Çok arınmış

Müstakim: Doğru yolda olan

Mutî: Hakka itaat eden

Mu’tî: Veren, ihsan eden

Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan

Müşâvir: Kendisine danışılan

Nakî: Çok temiz

Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini

Nâsih: Öğüt veren

Nâtık: Konuşan, nutuk veren

Nebî: Peygamber

Neciyyullah: Allahın sırdaşı

Necm(i): Yıldız

Nesîb: Asıl, temiz soydan gelen

Nezir: Uyarıcı, korkutucu

Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk

Nûr: Işık, aydmlık

Râfi: Yükselten

Ragıb: Rağbet eden, isteyen

Rahim: Müminleri çok seven

Râzî: Kabul eden, hoşnut olan

Resûl: Elçi

Reşîd: Akıllı, olgun, iyi yola götürücü

Saîd: Mutlu

Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan

Sadullah: Allahın mübarek kulu

Sâdık: Doğru olan, gerçekçi

Saffet: Arınmış, seçkin kişi

Sâhib: Mâlik, arkadaş; sohbet edici

Sâlih: İyi ve güzel huylu

Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan Seyfullah: Allahın kılıcı

Seyyid: Efendi

Şâfi: Şefaat edici

Şâkir: Şükredici

Şems(i): Güneş

Tâhâ: Kur’an-ı kerimdeki rümuz ismi

Tâhir: Çok temiz

Tâki: Haramlardan kaçman

Tayyib: Helâl, temiz, güzel, hoş

Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri

Vâiz: Nasihat eden

Vâsıl: Kulu Rabbine ulaştıran

Velî: Veli, sahip, dost

Yasin: Gerçek insan, insan-ı kâmil

Zahid: Mâsivâdan yüz çeviren

Zakir: Allahı çok anan .

Zeki: Temiz, akıllı