İstihare Namazı

By | 5 Kasım 2014

istihare-namaziCâbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize Kur’an’dan bir sure öğretir gibi bütün işler imiz de istihareyi öğretir ve şöyle buyururdu:
Sizden birisi bir işi yapmaya kalben azmettiğinde farzın dışında (nafile olarak) iki rekat namaz kılsın. Sonra da şöyle dua ediversin:
“Allahumme innî estehîruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azîmi fe inneke takdiru velâ akdiru ve ta’lamu velâ a’lamu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allahumme in kunte te’lamu enne haze’l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbetî emrî -âcili emrî ve ecilihi- fe’kdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîhi ve in kunte ta’lamu enne haze’l-emre şer- run lî fî dînî ve meâşî ve âkıbetî emrî -âcili emrî ve ecilihi- fa’srifhu annî ve’srifnî anhu ve’kdur liye’l-hayra haysu kâne summe erdınî bihi ve yusemmi hâcetehu”
Allahım! Hakkımda hayırlısını bildiğin için, bana senden hayır dilerim. Sen her şeye kadir olduğun için senden yardım dilerim. Hayırlı olanın gerçekleşmesini senin Fadlu kereminden isterim. Senin her şeye gücün yeter, benim ise her şeye gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben ise her şeyi bilmem. Doğrusu sen gayb alemini en iyi bilensin. Allahım! Eğer bu işin; dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı olduğunu biliyorsan bu işte beni muvaffak kıl, bu işi bana kolaylaştır. Bu işi bana mübarek kıl yada ‘hayr ve bereketini artır’ dedi. Eğer bu işin; benim dinim, dünyam ve ahiretim için kötü olduğunu biliyorsan bu işi benden benim gönlümü de bu işten uzaklaştır. Hayır neredeyse o hayrı bana mukadder ve müyesser kıl. Nefsimi de bu hayra razı eyle
Câbir der ki: ‘İstihare eden mümin kimse, ‘bu iş’ diye belirtilen yerlerde) ne için istihare ediyorsa onu söyler.”İstihare “hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bîr karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Meselâ, Peygamberimizin nübüvvetle görevlendirildiği sıralarda Araplar’dan bir kimse yolculuğa çıkmak istediğinde, bu yolculuğun kendisi için ha¬yırlı olup olmadığını anlamak için fal oklarına başvururlardı. Peygamberimiz bu âdeti kaldırarak onun yerine istihareyi getirmiştir.Peygamberimizin öğrettiği duanın anlamından da anlaşılacağı gibi istihare, bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını veya hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’na danışmak demektir. İstihare yapmak isteyen kişi, kalbinden her şeyi atarak ve kalbini bütünüyle bu işe teksif ederek iki rek’at namaz kılmalı ve ardından Peygamberimizin öğrettiği bu duayı yapmalıdır. Samimi olarak yapıldığı takdirde Allah’ın hayırlısını lütfedeceğine ümit bağlanır, kalbe doğuş olabilir. İstiharenin sonucunda bir rahatlık ve ferahlık hissedilirse o işin hayırlı olacağına, buna karşılık sıkıntı ve darlık hissedilirse, olumsuz olacağına yorulur