Hz. Yunus Kıssası

By | 22 Nisan 2014

Hz. Yunus Kıssası

Hz. Yunus Kıssası ile ilgili Ayet: “Derken kendisini balık yuttu. O kendi kendini kınamaktaydı. Eğer çok teşbih edenlerden olmasaydı, balığın karnında muhakkak in­sanların dirileceği güne kadar kalacaktı.”

(Saffat; 142-143-144)

Hz. Yunus Kıssası ile ilgili  Hadis: ‘Yunus kavminin duaları arasında şu da vardı: ‘Ey diri olan, ey kıyam veren, ey hiçbir hayat sahibinin olmadığı zamanda hayat sahi­bi olan, ey hayat veren, ey ölüm veren, ey celal ve ikram sahibi…”

(Ebû Hureyre, Kütüb-ü Sitte, 1868)

Hz. Yunus Kıssası ile ilgili  Hikâye:

Balığın Karnındaki Peygamber

Hz. Yunus da bütün peygamberler gibi kavmini yıllarca hak dine davet etti. Ancak kavminden yalnızca birkaç kişi iman etti. Bir gün kavminin “Bi­zi rahat bırak, hep aynı şeyleri duymaktan bıktık. Senin rabbine inanmıy­oruz, sözünü ettiğin azabı doğruluyor isen getir artık.” demeleri üzerine, Yüce Allah’ın görevini sonlandırmamasına rağmen kavmini terk etti. Pey­gambersiz kalan insanlara azabın belirtileri gelince her yerde peygamber­lerini aradılar; bulamayınca Allah’tan bağışlanma dileyerek pişmanlıkları­nı dile getirdiler. Yunus’un (as) kavmi; Kuran’ı Kerim’de azap gelmeye baş­ladıktan sonra tövbe edip de tövbeleri kabul edilen tek kavim olarak ge­çer. Kimbilir belki de peygambersiz olmalarından dolayı affedildiler.

Kavmini terk eden Yunus (as) bir gemiye binerek uzaklaşmak ister. An­cak gemi denizin ortasında yol alırken şiddetli bir fırtına çıkar. Geminin batmaması için yolculardan birinin gemiden atılması gerekir. Gemiden atı­lacak kişinin belirlenmesi için kura çekilir. Kura, Hz. Yunus’a çıkar ve onu denize atarlar. Denize atıldığında bir balık onu yutuverir. Hz. Yunus ka­ranlıklar içinde : “Allah’ım, senden başka ilah ve ma’bud yoktur. Seni her türlü kusurdan uzak bilirim. Hiç şüphem yok ki ben kendine zulmedenler­den oldum.” der. Tövbeleri çokça kabul eden Yüce Allah Hz. Yunus’un töv­besini de kabul eder ve onu balığın karnından sağ-salim çıkarır.