Hastalık Günahı ve Kusuru Siler

By | 4 Kasım 2014

hastalıknedirYüce Allah “Başınıza her ne musibet gelirse kendi ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir. Allah çoğunu da affeder (gerektirdiği cezayla cezalandırmaz” buyurmuştur.

• Peygamberimiz de -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Damarın ve gözün her seğirmesi mutlaka bir günah sebebiyledir. Allah’ın (c.c.) kişiden defettiği ise daha çoktur.” buyurmuştur.

Açıklama:

Hasta kardeşim! Hastalığın senin kalbin, kulağın, gözün, dilin ve diğer azalarınla işlediğin hataları siler. Çünkü hastalık bazen kuldan sadır olan bir günahın cezası olarak verilir.

Cezasının dünyadayken verilmesi mü’min için daha hayırlıdır. Böylece günahları silinir ve Rabb’inin huzuruna onlardan arınmış olarak temiz bir şekilde varır.

• Enes’in -radıyallâhu anh- rivayet ettiğine göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c.) kulu için hayır dilerse onun cezasını acilen dünyadayken verir. Kötülük dilerse cezasını kıyamet günü çekmesi için dünyadayken ona dokunmaz.”

Hastalıkların ve musibetlerin günahları sildiğine dair hadisler pek çoktur. Sana bunlardan bir kısmını zikredeyim:
• Ebu Hureyre’den -radıyallâhu anh- ve Ebu Said-i Hudri’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Mü’mine yorgunluk, hastalık, gam, hüzün, acı ve kederden hangisi isabet ederse, hatta bir diken batarsa, Allah bunlar sebebiyle onun kusurlarını-günahlarını siler.”

• Müslim’in rivayetindeki ifade ise aynen şöyledir: “Mü’minin başına gelen her hastalık, yorgunluk, sakatlık ve hüzün, hatta onu tasalandıran düşünce… Bunlar sebebiyle Yüce Allah (c.c.) mutlaka onun bazı günahlarını siler.”
Bu hadis günahları silme hususunda psikolojik hastalıkların bedensel hastalıklar gibi olduğuna delil vardır. Çünkü hadiste tasa, hüzün ve keder gibi kalbe rahatsızlık veıen şeyler zikredilmiştir. Tasa gelecekle ilgili vuku bulması beklenen ve kalbi rahatsız eden şeydir. Hüzün arzuladığı bir şeyin yerine gelmemesi veya istemediği bir şeyin olması gibi geçmişteki olumsuzlukları her hatırladığında kalbi kaplayan haldir. Keder de kişinin içinde bulunduğu hoş olmayan durumdan dolayı kalbinin daralması durumudur. Bunlar ise kalbin en büyük hastalıklarından ve dertlerindendir.
• Abdullah b. Mesud’dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Pey¬gamber -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Herhangi bir müslümanın başına hastalık veya eziyet verici başka bir şey gelirse, Allah (c.c.), ağacın yapraklarını döküşü gibi onun günahlarını döker.”
« Aişe’den -radıyallâhu anh-: Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle bu¬yurdu: “Müslümanın başına her ne musibet gelirse, bu ona batan bir diken olsa bile, mutlaka Allah (c.c.) bununla onun günahlarını siler.”880
• Sa’d b. Ebi Vakkas’tan -radıyallâhu anh-: Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi ve- sellem- şöyle buyurdu: “Yeryüzünde günahsız bir şekilde yürüsün diye belalar mü’minin yakasını bırakmaz.”881
• Ebu Said-i Hudri’den -radıyallâhu anh-: Bir adam Hz. Peygamber’e -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Başımıza gelen şu hastalıklardan dolayı bize ne tür bir kazanç var?” diye sordu. Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Günahlara kefarettir¬ler” buyurdu. Übeyy b. Ka’b: “Küçük olsa bile mi?” diye sordu. O -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Diken ve daha fazlası olsa bile”deyince Übeyy -radıyallâhu anh- “hac, umre, Allah (c.c.) yolunda cihad ve cemaatle namazdan engellememesi şartıyla ateşin ondan ayrılmaması” için dua etti. Gerçekten de ölene kadar ona kim do¬kunsa bedeninin sıcaklığını duyardı.