Safer Ayında Okunacak Dua

By | 24 Kasım 2014

cubbeli-ahmet-safer-ayi-kitap

Safer ayında okunacak dua Arapçası;safer-ayında-okunacak-dua

Safer ayında okunacak dua okunuşu

[Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ‘abdike ve Nebiyyike ve Rasûlike ve ‘alâ Âlihi ve bârik ve sellim. Allahümme innî e uzu bike min şerri hâzel-yevmi ve min külli şiddetin ve belâin ve beliyyetinilletîfıhi veyekûnüfi ‘ılmike yâ Evvelü yâ Ebediiyâ Mübdiü yâ Mu ‘îdüyâ Zel-Celâli vel-îkrâmi yâ Zel- ‘Arşil-Mecîd. Ente tefalü mâ türîd. Allahümma-hrüsnî bi- ‘aynikelletî lâ tenâmü fi nefsi ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâyelleti-bteleytenî bi- suhbetihim bi-hurmetil-ebrâri vel-ahyâri bi-rahmetike yâ erhamer-râhımîn. Allahümme yâ Şedîdel-kuvâ, yâ Şedîdü, yâ Azîzüyâ Kerîmü yâ Kebîruyâ Müte ‘âli zellelte bi- ‘ızzetike cemi‘a halkıkeyâ Muhsinüyâ Mücemmilü yâ Mütefaddılü yâ Mün îmü yâ Mükrimü Lâ ilâhe illâ ente. Allahümme yâ Latîfîi letafte bi- halkıkes-semâvâti vel-ardı ültufbinâfi kadâike ve âfınâ min belâike velâ havle velâ kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ erhamer- râhımîn. Hasbünallahü ve ni ‘mel-Vekîlü velâ havle velâ kuvvete illâ billahil- ‘Aliyyil- ‘Azîm. Ve sallellahü ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.]safer-ayında-okunacak-dua-

Safer ayında okunacak dua anlamı;

“Allah’ım! Kulun, Nebin ve Resulün olan Muhammed (Sal­lallahü Aleyhi ve Sellenı)e ve Ehl-i Beytine salât eyle, bere­ketler yağdır ve selâm eyle.

Allah’ım! Muhakkak ki ben, bugünün şerrinden ve Senin ilminde bunda mevcudiyeti bilinen her türlü zorluk, bela ve musibetten Sana sığınırım.

Ey Ebedî ve Ezelî olan, ey her şeyi yoktan yaratan, ey her şeyi tekrar diriltecek olan, ey Celal ve İkram sahibi, ey ulu Arş’m sahibi olan Allah’ım! Sen dilediğini yapansın! Allah’ım! Hiç uyumayan kudret gözünle beni, canım, ma­lım, birliktelikleriyle beni imtihana tabi tuttuğun çocukla­rım, dinim ve dünyam hakkında muhafaza eyle! iyi ve ha­yırlı kullarının hürmetine bu duamı kabul eyle!

Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle muamele eyle! Allah’ım! Ey kuvvetleri şiddetli olan, ey kendisi çok güçlü olan, ey ululuk sahibi, ey iyilik sahibi, ey büyük, ey yüce Allah’ım! İzzetinle bütün yaratıklarım zelil kıldın!

Ey gökleri ve yeri yaratma lütfünde bulunan Latîf olan Alla­h’ım! Kaza ve kaderinde bize liitufta bulun. Belandan bize afi­yet ver. Senin yardımın olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ey acıyanların en merhametlisi, rahmetinle kabul buyur. Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir. O, pek yüce ve çok büyük Al­lah’ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allahü Teâlâ, Efendimiz Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sel/em)e, Âl’ine, ve Ashabına salât ve selâm eylesin. Âmin!”