Safer Ayı Duası Nedir?

By | 9 Haziran 2015

safer-ayi-duasi-nedir     Safer ayı Kamerî ayların İkincisidir. Bu ayda şu duayı okumaya özen göstermelidir:

Bismillâhirrahmânirrahıym.
El hamdü lillâhi lekel hamdü şekûran ve lekel mennü fadlen ve ene abdüke urfen ve ene li zâlike ehlen. Estevdiuke nefsi ve dînî ve dünyâî ve âhıratî ve havâtime umurî ve amelî ve estevdiuke cemîa ümmeti muhammedin sallellâhü aleyhi ve selleme bi şiddeti havlike ve batşike ve kuvvetike fe inne müstevdeake musânün ve hukmeke nâ- fizün ve kadâeke ğâlibün yâ ahkemel hâkimine ve yâ esraal hâsibîn. Yâ ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kâdimü yâferdü yâ vitrü yâ ehadü yâ samedü yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Yâ azîzü yâ vehhâbü ve sallellâhü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

Bu ayın son çarşamba gecesi veya günü yer ve gökle ilgili afetlerden muhafaza olmak için iki rekat namaz kılınır. Her rekatta bir Fâtiha ve 11 İhlas okunur. Namazdan sonra en az 11 istiğfar ve 11 salavat-ı şerife okunur.