Rükudan Dogrulurken Allah’a Hamd Etme

By | 4 Kasım 2014

rukudan-dogrulurken-allaha-hamd-etmeEbu Hureyre (radıyallâhuanh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İmam (namazda rükudan doğrulurken) “Semiallâhu İlmem hamideh” (Allah kendisine hamd eden kişiyi işitir) dediği zaman siz de “Rabbenâ ve leke’l-hamd” (Rabbimiz! Hamd sadece Sana mahsustur) deyin. Çünkü bir kimsenin bu sözü, meleklerin sözüne denk düşerse o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.”
Tesmi’: “Semiallâhu limen hamideh” demek.
Tahmîd: “Rabbenâ leke’l-hamd” demek.
Te’min: “Amin” demek.
Bu hadis; imamın rükudan doğrulurken “Semiallahu limen hamideh” diyeceği görüşünde olan Abdullah ibn Mes’ud, Ebu Hureyre, Ebu Hanîfe ile İmam Mâlik’in delilidir.
Yalnız başına namaz kılmakta olan kimseye gelince, Mâlikî ve Hanbelilere göre; her iki duâyı da okur.
Şafiî alimlerine göre ise; namaz kılan kimse, ister imam, ister cemaat, isterse tek başına olsun bu iki cümleyi de okur.
Hanefilerine göre ise; yalnız başına namaz kılan kişinin durumu ihtilaflıdır. Ba¬zılarına göre yalnız başına namaz kılan kimse sadece, “Rabbenâ leke’l-hamd” der. Hafız Zeylaî (ö. 762/1360)’ye göre; Hanefi alimlerinin büyük çoğunluğu bu görüştedir. Ebu Bekr er-Râzî’ye göre ise; yalnız başına namaz kılan kimse sadece “Semiallâhu limen hamideh” der. Çünkü bu kimse, her ne kadar namazı tek başına kılıyorsa da aslında kendisinin imamıdır.Kısacası; bu duaları okumak müstehabtır. Zaten namazın her anı bir zikirdir. Dolayısıyla namaz kılan kimse namazda bu tür duâları hep okumaya çalışmalıdır.