Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleri

By | 27 Şubat 2014

faziletleriyle gün ve geceler

Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleri  ‘Irbâz ibni Sâriye (RadıyallâhuAnh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ben Allâh’ın kuluyum, henüz Âdem çamuru içerisinde yatarken ben pey­gamberlerin sonuncusu olarak Levh-i Mahfuz’da kayıtlıydım.

Ben size bu işin izahını haber vereyim, ben babam İbrahim’in (Bakara Sûresi’nin 129. âyet-i kerîmesinde geçen) duasıyım. (O bu duayı yaptığında kendisine: ‘Duan kabul olundu fakat o, âhir zamanda gelecektir’ denilmişti.)

Ben îsâ’nın, kavmine (Saff Sûresi’nin 6. âyet-i kerîmesinde verdiği) müjdesiyim ve an­nemin ‘Kendisinden bir nur çıkıp, Şam’daki köşklerin onunla aydınlandığını’ gördüğü rü­yasının açığa çıkması)yım.

Diğer peygamberlerin anneleri de böylece görürlerdi.” (Ahmed ibni Hanbel, el-Miisned, no: 17203, 4/128, 5/262, Suyûti, ed-Dürru ’l-merısûr, 1/334)

Abdürrezzâk (Rahimehullâh)ın Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleriyle ilgili, Câbir ibniAbdillâh (Radıyallâhu Anh)dan senediyle rivâyet ettiği hadîs-i şerifte Câbir (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Bir kere ben: “Yâ Rasûlellâh! Anam babam sana feda olsun! Allâh-u Te’âlâ’mn her şeyden önce yarattığı ilk şeyi bana haber verir misin?” dediğimde O :“Ey Câbir! Şüphesiz Ailâh-u Te’âlâ var­lıkları yaratmadan önce senin peygamberinin nûrunu Kendi (emriyle vasıtasız olarak yarattı­ğı özel) nûrundan yaratmıştır. O nur kudretle, Allâh-u Te’âlâ’nm dilediği yerlerde dolaşma­ya başlamıştır. O vakit ne Levh, ne Kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin, ne de insan yoktu!

Allâh-u Te’âlâ mahlûkâtı yaratmak iste­yince, o nûru dört parçaya ayırdı; birinci par­çadan Kalem’i, İkincisinden Levh’i, üçüncüsünden Arş’ı yarattı. Sonra dördüncü parçayı da dört parçaya ayırdı; birinci parçadan Arş’ı taşıyan melekleri, İkincisinden Kürsî’yi, üçüncüsünden ise geri kalan melekleri halketti.

Sonra dördüncü parçayı da dört cüze ayır­dı; birincisinden gökleri, İkincisinden yerleri, üçüncüsünden de cennet ve cehennemi var etti, sonra dördüncü parçayı dört cüze ayırarak;

Birincisinden müminlerin gözlerinin nûrunu yarattı, İkincisinden kalplerinin nûru olan; Allâh’ı bilmeyi, üçüncüsünden de ünsiyetlerinin nûru olan tevhidi ki, o da: Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasulüllâh’a inanma­laradır!”

Peygamber Efendimizin Yaratılış Özellikleri bu şekilde Berzenci mevlidi şerifinde yayınlanmıştır.