Münacat

By | 2 Ekim 2014

Allah'ın merhametiTübtü fağflr li ya ilahi ente gaffar ’üz-zünub Rabbi la tekşif uyubi ente settar’ül-uyub.
Manası
“Rabbim! Günahları yarlığayıcısm, tövbe ettim, beni de yarlığa…. Ayıplarımı açıklama ya Rabb! zira, sen ayıpları örtücüsün.”
rivayet olunur ki, her kim Cuma günleri namazdan sonra, aşağıdaki duayı yedi kere okursa, son nefeste iman ile gitmesi kat’i gibidir.

İlahi lestü lil fırdevsi ehlen Feheb li zelleti fağfirli zünubi Ve aminli muamele’t-el-kerim

Ve lâ akvâ alâ nâr’il-cahiym Fe inneke gafir’üz-zenb’il-azim Ve sebbitni alâ nehc’il-kavim

Manası
“Ya ilahi, cennet’ül-fırdevse ehil değimli,
Ve nar-ı cehime de kuvvetim yok, tahammül edemem.
kötülüklerimi bağışla, günahlarımı yarlığa,
çünkü sen bütün günahları yarlığayıcısm.
Bana kerim muamelesi eyle Ve beni doğru yolda sabit kıl.”
Aziz din kardeşlerim!
Rasûl-ü ekrem ve nebiyyi muhterem (sallallahu aleyhi ve sellem) efen-dimiz mâ’sum ve günahlardan beri iken, ümmetine kemal-i şefkat ve merhametinden ve bizlere talim, tergip ve teşvik için, bizleri cehennem azabından muhafaza ve günahlardan temizlemek, âhirette ihsan olunacak ni’metlerden mahrum olmamamızı sağlamak için: “Ben, günde yüz kerre istiğfar ederim” buyurmuştur.
Bizlerin ise, işlerimizin çoğu günahtan uzak değildir. Bunu düşünerek, hem sünnet-i seniyyeye imtisal ve hem de günahlarımızın affı için hiç olmazsa günde yüz kerre istiğfar etmeliyiz. Huzura pâk ve temiz çıkmağa gayret edelim ve bu uğurda ne mümkünse yapalım, zira, bu dönüşü olma¬yan uzun bir yolculuktur, avdet edilmez.
İstanbul’un meşhur âlimlerinden, veli-ni’met, üstad-ı ekrem, sebeb-i saadetim, bütün hayatını îslâm dini uğrunda feda eden, âlim, fazıl, âbid, zâhid, mütteki, sünnet-i seniyyeye tamamiyle mü-temessik merhum Hacı Nuri efendi (kuddise sırrahul-âli) hazretleri, Fatih cami-i şerifinde halka ders takriri sırasında şöyle buyurmuşlardı:
Fahr-i kâinat efendimiz, ezvac-ı mutahharattari Hz. Aişe-i Sıddıyka (ra dıyallahu anha) validemize:
— Ya Aişe! Hac etmedikçe, Kur’an’ı hatmetmedikçe, bütün peygam-berleri memnun etmedikçe, ananı, babanı razı kılmadıkça sakın uykuya yatmağa gitme, buyurmuşlar.
Hz. Aişe sormuş:
— Yâ Rasulullah… Bütün bunlar, bu kadar kısa zamanda nasıl mümkün olur?
Rasül-ü işân efendimin, saadetle buyurmuşlar:
1- Sübhanallahi vel-hamdülillahi’yi sonuna kadar okursan, Ce-lab-ı Hakk bir hac sevabı ihsan buyurur.
2- îlhâs-ı şerifi üç kerre okursan, Kur’an-ı hatmetmiş sevabı hsan buyurulur.
3- Salavat-ı şerife’yi okursan, bütün peygamberleri memnun etmiş olursun.
4- Rabbenağfırli’yi sonuna kadar okursan, ana ve babanı ve bütün mü’minleri razı kılmış olursun.
Dikkat buyurunuz sevgili evlâtlarım.
Mefhar-i âlem (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz, yukarıda birinci maddede yazılan teşbih için: “Cennet hâzinelerinden bir hazinedir.” buyurmuşlardır. Şu halde, bunları mutlaka bilmeli, bellemeli ve her gece uykuya yatmadan mutlaka okumalıyız.