Gördüğümüz İman Bilgileri

By | 3 Haziran 2015

gordugumuz-iman-bilgileriSuâl: Din dilinde İmân ne demektir?
Cevab: Allâh’dan gelene inanmak demektir.
imânın din ma’nâsı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Aleyhisselâm)’m Allâh tarafından getirip haber verdiği şeylerin tümüne birden kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek demektir. îmanın ilinde, din lisânında, şeriat dilinde ma’nâsı budur
“Allâh’dan geleni kalben tasdik (kabul) ve dil ile ikrar etmek (söylemek)” demektir.
Suâl: îman kaça ayrılır?
Cevab: îman, icmali ve tafsili diye iki kısma (iki bölüme) ayrılır.
Suâl: İcmâli îman ne demektir?
Cevab: İman edilecek olan şeylere kısa yolundan, kestirme olarak inanmak, iman etmek, kabul etmek demektir.
Suâl: Tafsili îmân neye denir?
Cevab: îmân edilecek olan şeylerin her birini ayrı ayrı, açık ve geniş bir şekilde öğrenip belleyerek inanmaya, îman etmeye denir.
Suâl: İcmâli imanın faydası nedir?
Cevab: İman edecek olan bir kimseyi bir  Allâh’a bağlanması ve hidâyete eriştirmesidir.
İcmâli îman Kelime-i Tevhid ile olan imandır ki, bir kaç saniyede elde edilir. “Lâ ilahe illallah, Muhammedür-Resülullâh” diyen kimse hemen mü’min oluverir. Buna da icmâli îman denir.
Yani, müslüman olmak isteyen bir kimse, şehâdet kelimesini söyleyerek hemen müslüman oluverir.
Suâl: Şu halde vakit geçirmeden müslüman olmak ne ile olur?
Cevab: Kelime-i Tevhid, veya Kelime:i Şehâdeti diliyle okuyup kalbiyle tasdik etmekle olur.
Suâl: Kelime-i Tevhidi söyler misin?
Cevab: Söylerim: “Lâ ilahe illallah, Muhamme- dur-Resûlullâh.”
Ma’nâsı: AUâh’dan başka ilah (ibadet edilecek- tapüacak Allâh) yoktur. Hazreti Muhammed (Aleyhisselâm), Allah’ın Resûlii, peygamberi, elçisidir.” demektir. j
Suâl: Şehâdet kelimesini söyler misin?
Cevab: Söylerim: “Eşhedü enlâ ilâhe illallah ue eşhedü enne Muhammeden abdühü ue Resûlüh.”
Ma’nâsı: “Şahadet (dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ederim) ki, Allâh’dan başka ilâh yoktur ue yine şehâdet ederim ki, Hazreti Muhammed (Aleyhisselâm) Allah’ın kulu ue Resulü, elçisi, peygamberi’dir.” demektir.
îmanın en kısası, en mücmeli, hulâsası ve özeti “Allah’ı ve O’ndan geleni tasdik kabul etmektir.” Yani, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâmın tebliğ buyurduğu, bildirdiği şeylerin hepsine (tümüne) birden inanmaktır. Bu da Kelime-i Tevhid (tevhid kelimesi) ve Kelime-i Şahâdet (şahâdet kelimesi) ile ifade olunup anlatılır. Buna da dinimizde icmâli îman denir.
Tevhid, birlemek demektir. Tevhid kelimesi Allâh’ın birliğini bildiren ve öğreten bir kelime demektir. Şahâdet kelimesi de Allâh’m birliğine şahidlik (tanıklık) etmek demektir. Allâh’m Peygamberi-Resûlü, elçisi olduğunu bildiriyor. Şahitlik ediyor demek olur.
Ey Hak Yolcusu/ Bu bilgiler, çocukluğumuzda öğrenip tâ ölünceye kadar hiç unutmayacağımız bilgilerdir. Bu bilgiler, bizi Cennete götürecektir. Bizi Allâh’m huzuruna çıkaracaktır. Cennette Allâh’ımızı gözümüzle göreceğiz. İnşallah. Aynı zamanda bu dünyada huzur ve rahat ile yaşamak istiyorsak bu bilgileri öğrenip hiç unutmamamız gerekiyor.
Suâl: Tafsili iman ne demektir?
Cevab: Amentünün içindeki esaslara inanmak ve söylemektir.
Tafsili îman en azından “Allâh, melek, kitap, peygamber, âhire t ve kader” esaslarına inanmakla sağlanacaktır. Bu altı şart da “Amentü”nün içinde toplanmıştır.
Şu bir gerçektir ki, her aklı başında olan müslüman, icmâli îmanda kalmayıp tafsili îmana doğru yol alması, dininin esaslarını öğrenmesi kendi saâdeti icâbı (gereği)dir.
Hulâsa sözün kısası, tafsili îman en az “Amentü”nün içindeki altı esas ve şartı öğrenmek, inanmakla başlayıp dinimizi geniş bir şekilde öğrenmek ve esaslarını belleyip, şartlarını ezberleyip inanmak ve iman etmekle olacaktır. Amentünün izahı bu kitabımızın baş tarafında geçmiştir.