Fatiha-i Şerife’nin Azimet Ve Duaları

By | 17 Aralık 2013

fatiha1

      Her ne suretle olursa olsun bir hâceti, olup da o isteğin yerine gelmesini te’min etmek hususunda müşkilâta dûçâr olan ve bu hususta mâneviyattan yardım ve muavenet talep etmek murad eden kimse, (gece yarısından sonra olursa daha evladır) kalkıp abdest alarak iki rek’at namaz kıldıktan sonra aşağıdaki duayı okuyarak dergâh-ı Kadıyü’l-Hâcât’dan istid’a ve istirhamda bulunduğunda biiznillâhi teâlâ matlup hâsıl olur.

 

    Bismillâhirrahmânirrahıym.

    Rabbi es’eiüke bil’ismillezi fütihat bihi âlimül vel- haki bisirrit tecelliye lilhakkıl mazhari lisebebit tenziyle velmüteâlî emren ve vücûden ve bütûnen ve ma’t’ulen zâlike hissen limen eyyedet bel ma’ldmen limen işhedet mechûien limen şi’te mâ teşâbeh minhül lâ takdehu fî vahdetin mâ ahkemet minei hikmeti yâ aliymü yâ haliymü yâ fettâhu yâ rabbi es’elüke allahümme yessiril izâfetir râbitatı beyne hazretil vücûdi vel’imkânil muktezıyyeti lizuhûril tena’til a’zami vessirril mühmi bisübütil ilahiyatı umumen ve hususan büden ve ûden en seati ulûtir rûhâniyetilleti lâ netenâhi istikrarin ev sübûtin feyzin halasın errahıymlyyetllletl lâ netetâhil vâkl’ati bişühûdil beyanil mukteribi bilkurbil mechüiil mâhiyeti yâ rahmânü yâ rahıymü yâ fettâhu es’elüket tenvlyrü vetteysiytl vel meûnete vettekdiyrü vel hıfzı vel fevzi verriâyetl vessetri vettekmiyli ve tayyibirizkı vel bereketi verrlcâl ve husnüzzanne bike veiye’si min ğayrüke “Bismillâhlrrahmânirrahlymi” Tekûnü biemrike ve tekûnü bivücudike ve bereketi minke tebarekesmüke ve te âlâ ceddüke ve lâ ilahe gayrüke bike âmennâ ve leke selimnâ ve aleyke tevekkeinâ hakkıkna Aliahümme binûrike yha mâliki yevmiddiyne ve nûrl besârlnâ b’ınûrike yâ nûrennûrl yâ hâdil müdılliyne lâ hâdf ğayrü- ke “Elhamdü lillâhi rabbil âlemiyne.” Ağninâ bike an gayrüke yâ ganiyyü yâ muğnî yâ Allahü “Errahmânirrahıymi” şühûdü zâtike yâ rahmânü seiâmün kavlen min rabbin rahıymin “Mâliki yevmiddiynl lyyâke na’büdü ve iyyâke neste’ıynü” Allahümme innî es’elüke bienneke entallahü fiy hakayikı mahdın nahsıyse ve bienneke entallahü alâ külli hâlin min ahvâlilciddi vetta’diyli ve bienneke entailahül mukaddesü bihasâisal ehadiyyeti vessamediyyeti annidıddi venniddl vennekıy dı vennezıyri vezzahiyri ve bienneke entallahillezî leyse kemislihî şey’ün ve hüves semiy’u veibasıyrü es’elüke en tüsalliye ve tüsellime alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellîm en takdî hâcetî bihakkı “Ihdinas S’.râtal müstekıyme sırâtellezlyne en’amte aleyhim” en tıin’ıme aieyye bikadâi hâcetî ve mâ yekûnü lî fiyhi hayreyid dünya vel’âhireti mahfûzan birriayeti minel âfâti bihasisıl inâyâtl yâ avâdü bilhayrâtl ya men hüve filha- fiyyetl ehlettakvâ ve ehlül mağfireti Allahümme la tec’alnâ min ehlil hızyi filhayâtlddünya vel âhıretl vec’alnâ mînellezlyne “Gayril mağdûbl aleyhim ve leddâllîne” âmiyne Allahümme lâ tec’alnâ dâlliyne ve lâ müdılllyne ve la an bâbike matrûdlyne ve lâ an vechlke âylslyne birahmetike yâ erhamerrâhımlyne ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve âllhl ve sahbihi ve sellim.

fatiha.