Eşler Arası Anlaşmazlıkların Faydaları

By | 14 Eylül 2014

pardesu

 

evlilik2Kuşkusuz evlilik problemlerinin birçok fayda ve menfaatleri vardır. Eğer eşler bunu düşünecek olsalar içinde nice hayırlar olduğunu anlarlardı. Ancak neden­se, anlaşmazlık anlarında, bu anlaşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan birçok olum­lu faydaları unutarak yalnızca olumsuz taraflarına odaklanılır. Bu faydalardan bazılarını zikredecek olursak:

1-     Evlilik problemleri, ancak eşlerden birinin işlemiş olduğu günahlardan dolayı oluşur. Bu konuda seleften birisi şöyle der: “Ben, günahlarımın eserini eşimin ve bineğimin davranışlarında görmekteyim.” Eşlerin, kendilerini ve Allah (c.c.) ile olan bağlarını tekrar gözden geçirip bu konulardaki eksikliklerini düzelt­meleri gerekir. Böylece her türlü günahtan tövbe etme ve kendilerini tövbe ve istiğfara alıştırmaları gereğini hissedeceklerdir.

2-     Bazen problem, Allah’u Teala’nın, eşleri sevmesinden de kaynaklanabilir. Hedef olgunlaşmalarını sağlamaktır. Allah’u Teala şöyle buyuruyor:

“İnsanlar (yalnızca) “iman ettik” demeleri ile bırakılacaklarını ve imtihan

edilmeyeceklerini mi sandılar?”

Böylece problem Allah’u Teala’dan verilen sevapların daha da artmasına neden olacaktır.

1 Peygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Mü’min erkek ve kadın üzerine o kadar musibet gelir ki nihayetinde Allah’u Teala’nın huzuruna hatasız bir şekilde çıkarlar.”

3-     Evlilik problemleri hasenat ve ecirleri artırır. Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmaktadır:

“Allah kimin hakkında hayır dilese onu musibetlerle sınar.”

 

4-    Muhakkak ki Allah’u Teala, eşleri sevdiğinde onları sınar. Sınama şekille­rinden biri de, aralarında sorunların çıkmasıdır. Bu, onların derecelerini yükselt­mek, iyiliklerini artırmak ve günahlarını örtmek içindir. Böylece -inşallah- hem dünyada ve hem de ahiret cennetlerinde bir araya gelmelerini sağlayacaktır.

5-    Bazen Allah azze ve celle, eşleri, ona ne kadar şükredeceklerini denemek için imtihanlara tabi tutar. Allah’u Teala, elçisi Süleyman (a.s)’ın lisanı ile şöyle buyuruyor:

“Acaba şükür mü ederim yoksa nankörlük mü ederim diye beni sınama­sı içindir. Kim şükrederse kendi lehinedir. ”

Aynı şekilde Allah’u Teala’nın, şükürlerini imtihan etmek için eşlere nimetler bahşetmesi de evlilik yaşamındaki bu durumla tamamen örtüşmektedir.

6-    Bazen, eşlerin dini vecibelerini yerine getirmemelerinden ve Allah ile olan bağlarında ihmalkar davranmalarından ötürü Allah’u Teala eşler arasında prob­lemler yaratır. Ona istiğfarda bulunup çokça tövbe ettiklerinde ise problemleri sona erer ve -Allah’ın dilemesiyle- ondan günahsız bir şekilde çıkarlar.

7-    Dünyaya gerçek bir bakış açısı kazandırması. Çünkü problemler, eşlerin uykularından uyanıp ahiret için hazırlanmaları için bir uyarı zili mesabesindedir. Orası ise, gerçek hayat, güvenlik ve emniyet yeridir. Ahirette eşler arası problem­ler yoktur.

İmam Ahmed b. Hanbel’e “Mü’min ne zaman rahata kavuşur?” diye soru­lunca; “Cennete attığı ilk adımından itibaren” şeklinde cevap vermiştir.

8-    Problemlerin ortaya çıkmasıyla insanların ahlakları ve yapıları da orta­ya çıkmaktadır. Problemlerin her tekrarlanışmda, diğer tarafın zayıf ve kuvvetli yönleri daha da belirginleşmektedir. Ayrıca eşlerden her biri, karşı tarafın kızgın olduğu ve hoşnut olduğu zamanları tanıyacağı gibi aynı şekilde sevdiği ve nefret ettiği şeyleri öğrenme fırsatı bulacaktır.

9-    Problemleri çözüme kavuşturmada tarafların kendilerini doğru bir yöntem izlemeye alıştırmaları. Bu ise, karşı tarafın tabiatını ve davranışlarını öğrendikten sonra oluşacaktır. Bu şekilde fedakarlık, kendine hakim olma, kızgınlığı yutma, yumuşak huyluluk ve affedicilik gibi davranışlar öğrenilecektir.

10-  Günlerin geçmesiyle eşler arasında sevgi ve şefkat doğar ve kızgınlık ve nefret yok olur. Bu nedenle, başarılı bir evlilik hayatının gerçek ölçüsü, ancak evliliğin birinci senesinden sonra ortaya konulabilir.

11-  Taraflardan her biri, aynı problemi bir kez daha yapmayı istemeyecek olsalar da aynı problemin bir daha tekrarlanması durumunda çözüm birincisin­den daha kolay olacaktır.

12-     Problem esnasında arabulucuların ve nasihat edenlerin ortaya çıkması. Ancak taraflar için problem ateşini daha da körükleyecek insi şeytanlar da çıkabilir.

13- Mali ve sıhhi şartların değişmesiyle, gerçek maden ve güzel davranışlar da ortaya çıkacaktır. Zira aynı şartlarda kendi çıkarı ve egosu için çalışanlarda kendilerini belli edeceklerdir.

14- Eşler arası problemler, kadının veya kocanın ailesi ile nasıl ilişki kurula­cağının yollarını ve gerçek konumlarını ve yapılarını aydınlatacaktır. Çünkü her problemde aynı tavırları sergileyeceklerdir.

15- Taraflardan her biri karşıdakinin giyim, yeme, yaşam şekli ve muamele gibi hayatın tüm alanlarındaki adet ve davranışlarına alışması.

16- Herkesin evine ve ailesine karşı sorumluluklarının ve oynadığı rolünün belirlenmesi. Problemin ortaya çıkmasıyla, sorumluluklarında ihmalkâr davra­nan da ortaya çıkacaktır ve sonra geri dönüp onu telafi etme imkânı bulacaktır.

17- Anlaşmazlıktan çözümlemek için en uygun olan vakti seçmeye alışmak. Bu da, eski problemlerden kazanılan deneyimlerle olacaktır.

18- Problemler nedeniyle birbirinden kopma anında taraflardan her birinin diğer yarısına ne kadar ihtiyacı olduğunu anlamaları.

19- Eşlerin birbirlerine karşı, açık olma ve diyalog kurmadaki maharetlerini geliştirmeleri. Bu ise evliliğin başarılı olmasının ve devam etmesinin sebeplerin­den biridir.

20- Noksanlıkların ve kusurların ortaya çıkması ve bunların düzeltilmesi ve tarafların, kusurların giderilmesi ve düzeltilmesinde en uygun yöntemi koyma­ları.

21- Eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin yenilenip kuvvetlenmesi ve rutinliğe ve bıkkınlığa son verilmesi.

22- Taraflardan birinin hatalı olduğunu ve problemin nedenin kendisi oldu­ğunu fark etmesi halinde, hatasını ve ihmalkârlığını telafi etmek için uygun bir hediyeyle karşı tarafın gönlünü almaya çalışması.

23- Eşlerin psikolojik olarak rahatlamaları. Özellikle de sorunun çözümlen­mesi, anlaşma, diyalog ve yapıcı bir şekilde tamamlanmışsa bu durumda taraflar eskisinden daha fazla mutlu olacaklardır.