4 Tane Büyük Melek Vardır

By | 3 Haziran 2015

4-tane-buyuk-melek-vardirCebrail, Azrail, Mîkâil, İsrafil.
Bu 4 büyük meleğin her birinin ayrı ayrı görevleri vardır. Bunların yine Meleklerden olmak üzere pek çok yardımcıları olan melekler de vardır.
1) Cebrail’in görevi; Peygamberlere vahiy getirir (vahiy meleğidir. Allâh’ın kitablarım/semâvî kitabları Peygamberlere ve aynı zamanda) Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrail (aleyhisselâm) getirmiştir.
2) Azrail’in görevi; Azrâil eceli gelen canlıların Allâh’m izniyle ruhlarını almakla görevlidir. Azrail’in adı; Kur’ân-ı Kerim’de, ölüm meleği (Me- lekül-mevt) diye geçer. Azrâil’in meleklerden bir takım, bir çok yardımcıları da vardır.
Kur’ân-ı Kerîm’de Azrâil’in görevi şöyle:
“Resûlüm, de ki; size memur (görevli) kılınan ölüm meleği (Melekül-mevt) gelip canınızı alacak (öleceksinin). Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde sûresi, âyet 11) buyrulur.
3) Mîkâil: Kâinâtta bir takım tabiat olaylarını Allâh’m emir ve buyruğu doğrultusunda idâre etmekle görevlidir. (Yağmurların, rüzgârların, yıldırımların, nebâtâtm ve ağaçların canlanması ve canlıların rızıklarınm taksîmâtı gibi oluşumların meydana gelişi Mîkâil ve emrinde bulunan Meleklerin feâliyeti cümlesindendir.
4) İsrafil: Sûr’a (Sûr denilen ses çıkaran bir âlete üflemekle görevlidir. İsrâfil, Sûr’a iki kere üfleyecektir. İlkinde kıyâmet kopacak/dünyâ yıkılacak, her taraf dümdüz bir ova hâline dönüşecek, bütün canlılar da ölecek. İkinci üflemede yeniden tekrar diriliş olacak, hesâblaşma olacak…
Bu dört büyük melekten ayrı olarak diğer meleklerden bazıları da şöyledir:
Kirâmen Kâtibîn: İnsanın sağında ve solunda bulunan iki yazıcı meleğin adıdır. Sağdaki iyilikleri, soldaki de kötülükleri yazarak tesbit eder ve bu tesbit o kişinin “Amel Defteri”ni oluşturur. Bu iki meleğe “Hafaza Melekleri” denir. Üzerinde görevli oldukları insanları korumak için onların etrafında döner dolaşır ve hiç o kişiden ayrılmazlar. Bu melekler Mahşer günü hesâp sırasında amel defterini yazdıkları kişi hakkında şâhitlik de edeceklerdir. Çünkü görevli olduğu kişiden sâniye bile ayrılmazlar.
Münfeer ve Nekir Melekleri: Bu iki melek ölüp kabre konan kimseleri sorguya çekerler. Kabirde
ölüye, “Rabbin kim, Peygamberin kim, Kitabın nedir” diye sorular soracaklar. Alacakları cevâblara göre kabre konan ölüye iyi veya kötü davranacaklardır, iyi/veya kötü müâmele edeceklerdir.
Rıdvan: Cennette görevli meleklerin başkanı. Cennette birçok görevli melek var.
Mâlik: Cehennemde görevli meleklerin başkamdir. Cehennemde görevli meleklerin 19 olduğu Kur’ân’da bildirilmektedir.
Melekler, her yerde bulunurlar. Yerlerde, göklerde ve yerle gök arasında, hadsiz hesâbsız olarak bulunur. Allâh’ın emirlerini yerine getirir. Meleklerin sayılarını Allâh’tan başka kimse bilmez. Göklerde meleklerin rukûa eğilmiş ve secdeye kapanmış hallerinin çokluğundan ayak basacak bir yer yoktur ki, orada bir melek bulunmasın.
Melekler en uzak yerlere bir anda erebilir, sâniye/dakîka hesâbı bile düşünülmez.
Melekler bir anda yerleri ve gökleri dolaşacak güç ve kuvvette yaratılmışlardır. Melekler istedikleri şekle girebilirler.
Biz insanlar onları göremeyiz. Göremeyişimizin sebebi ise, onların yaratılışı ile bizim yaratılışımızın farklı oluşudur. Bizim gözümüz onları algılama gücünden yoksundur. Fakat meleklerin biz mü’minlere çok büyük yardımı vardır. Bunu okuduğumuz melek bilgisinden çıkarır ve anlarız.