Yalan Yere Yemin Etme

By | 4 Aralık 2014

yemin-ile-ilgili-sorularAbdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Kim haksız yere Müslüman bir kimsenin malını almak üzere yemin ederse o kimse Allah’ın gazabına çarpılarak Allah’a kavuşacaktır.
Abdullah ibn Mes’ud der ki: Daha sonra Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bize Allah’ın kitabından bunun delili olan “Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır” (Al-i İmrân: 3/77) ayeti okudu.”

(Buhârî, Musakat 4, Rehn 6, Şehâdât 19, 23, 25, Husumât 4, Tefsiru Sure-i Âl-i İmrân 3, Eymân 11, 17, Ahkâm 30; Müslim, İman 222 (138); Ebu Dâvud, Eymân 1 (3243); Tirmizî, Büyü’ 42 (1269); Tefsiru’l-Kur’an 4 (2996); İbn Mâce, Ahkâm 7 (2322)

Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Kim yemin etmek suretiyle bir müslümanın hakkını elinden alırsa o kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram kılar’ buyurdu. Bunun üzerine bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! (Müslümanın elinden alınan bu hak,) az bir şey olsa bile (yine bu ceza geçerli) mi?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Misvak ağacından bir çubuk bile olsa (böyledir)’ buyurdu.”

(Müslim, İman 218 (137); Nesâî, Âdâbu’l-Kudât30; İbn Mâce, Ahkam 8 (2324); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/260)

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Bir bedevi, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip (ona):

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Büyük günahlar nedir?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Allah’a şirk koşmaktır’ buyurdu. Bedevi:

– ‘Sonra nedir?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Anne-babaya karşı gelmek’ buyurdu. Bedevi:

– ‘Sonra nedir?’ diye sordu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘el-Yemînu’l-Gamûs’ buyurdu.

(Hadisin ravisi der ki:) ‘el-Yemînu’l-Gamus nedir?’ diye sordum. O da:

– ‘Yemininde yalancı olduğu halde Müslüman bir kimsenin malını kesip alan yemindir’ diye cevap verdi.”

(Buhârî, İstitabetu’l-Mürteddin 1; Diyat 2; Tirmizî, Tefsiru’t-Kur’an 5 (3021); Nesâî, Tahrimu’d- Dem’ 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/271)

Abdullah ibn Uneys el-Cühenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Büyük günahların en büyükleri (nden bazıları) şunlardır:

1. Allah’a şirk koşmak,
2. Anne-babaya asi olmak,
3. Yalan yere yapılan yemin,
4. Bir kimse gerektiği yerde bir yemin eder de o yeminin içerisine sivrisineğin kanadı kadar bir yalan bulaştırırsa o yaptığı kıyamete kadar kalbinde bir leke olarak kalıp gider.”

(Tirmizî, Tefsiru’l-Kur’an 5 (3020); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/600)

İmrân b. Husayn (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Yalan yere; ‘masbûra’ yemini üzerine yemin eden kişi, cehennemdeki yüz üstü kalacağı yerine hazırlansın.”

(Ebu Dâvud, Eyman 1 (3242); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/436, 441)

(Masbûra yemini; üzerine yemin etmesi gereken kişinin, o yemin sebebiyle hapsedilmesi ve yemin edinceye kadar hapiste tutulmasıdır.)