Selamın Sünnetleri

By | 23 Ocak 2015

selamSelamın Sünnetleri

“Bir selamla selamladığınızda sizde ondan daha gü­zeli ile selam alın, yahut aynısıyla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını hakkıyla yapandır” (Nisa 86]

Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun- rivayet edildi­ğine göre, bir adam, bir mecliste oturmakta olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e uğrayıp:

“Esselamu aleyküm” dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi vesellem: “Bu selam karşılığı olarak on se­vap vardır.” buyurdu. Sonra başka bir adam gelip:

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna: “Yirmi sevap vardır.” buyur­du. Daha sonra başka bir adam gelip:

“Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh” dedi. Buna da: “Otuz sevap vardır.” buyurdu. Sonra meclisten ay­rılmak üzere bir adam kalkıp selam vermedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Arkadaşınız unuttuğunu (selamını) ne çabuk unuttu! Sizden biriniz meclise geldiği vakit selam versin de, eğer oturmayı uygun görürse otursun. Meclisten de ayrılmak üze­re kalktığı zaman yine selam versin. Evvel ki selam son se­lamdan daha layık değildir.” (Tirmizi 40)

Ebu Hureyre’den -Allah ondan razı olsun-: Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğu rivayet edil­miştir:

“Müslümanın Müslüman üzerinde hakkı beştir. (Ashap tarafından) denildi ki, bunlar nelerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Müslümanla karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ettiği zaman ona icabet et. Senden öğüt istediği zaman ona nasihat ver. Aksırıpta Allah’a hamd ettiği zaman ona teş- mit et (yerhamukellah) Allah sana merhamet etsin de. Hasta­landığı zaman onu ziyaret et. Vefat edincede onun cenazesin­de bulun. (Buhari 23)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildi­ğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du:

“Binitli olan yaya yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir.” Buhari’den gelen bir rivaye­te göre; “Küçük olan büyüğe selam verir.” (Buhari, İstizan 5, Müslim, Selam 1)

Ebu Ümame Suday ibni Açlan el-Bâhili -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aley­hi vesellem şöyle buyurdu:

“Allah’a en yakın (hayırlısı) olan kişi ilk önce selam ve­rendir.” buyurdu. (Ebu Davud, Edeb 133)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun- namazını gerekli kurallara riayet etmeyerek kılan kimse hakkındaki hadisin­de belirttiğine göre o kişi mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in yanma geldi ve ona selam verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem selamına mukabelede bulundu ve: “Dön namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın” buyurdu. Adam dönüp yeniden namaz kıldı sonra peygamber sallallahu aleyhi vesellem’in yanma tekrar gelip selam verdi ve bu durum üç defa tekerrür etti. (Buhari, Ezan 95, Müslim, Salat 45)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-’den rivayet edildi­ğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du:

“Sizden biriniz din kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar, taş girer de tekrar karşıla­şırsa yine selam versin.” (Ebu Davud, Edeb 135)

EVE GİRİRKEN SELAM VERMEK

Ayeti kerime:

“…evlere girdiğiniz vakit, kendilerinize Allah tarafın­dan bolluk, bereket ve esenlik dileyerek, selam veriniz…”

(Nur 61)

Enes -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem bana: “Yavrucuğum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun.” (Tirmizi, İstizan 10)

ERKEĞİN KADINA SELAM VERMESİ

Sehl ibni Sa’d -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Evlerimizle mescide giden yol üzerinde bir kadın diğer bir rivayete göre ihtiyar bir kadın vardı. Pazı köklerini alır ten­cereye kor biraz da arpa öğütürdü. Biz cuma namazını kılıp döndüğümüzde ona selam verirdik. O da hazırladığı yemek­ten bize ikram ederdi.

Ümmü Hani Fahite binti Ebu Talip -Allah ondan razı ol­sun- şöyle demiştir: Mekke’nin fethi günü Rasûlullah sallalla­hu aleyhi vesellem’e gelmiştim. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem yıkanıyordu. Fatıma’da bir örtüyle onu perdeliyor­du. Ben de selam verdim. (Müslim, Hayz 70)

Esma binti Yezid -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Kadınlarla birlikte oturuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem geçerken bize selam verdi. (Ebu Davud, Edeb 137) Tirmizi’den gelen rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem günün birinde mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir cemaat orada oturmaktaydı. Hz. Peygamber onlara eliyle işaret ederek selam verdi. (Tirmizi, İstizan 9)

İNANMAYANLARA SELAM VERİP ALMAK

Yolda onlardan biriyle karşılaştığınızda, onları yolun kena­rından yürümeye zorlayınız.” (Müslim, Selam 13)

Enes -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildiğine gö­re Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Kitab ehli olanlar size selam verdiklerinde onlara “ve aleyküm” deyiniz.”

Üsame -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Müslümanlar, müşrikler (puta tapanlar) ve Yahudilerden oluşan bir toplu­luğun yanından geçerken onlara selam verdi.” (Buhari, İsti­zan 20, Müslim, Cihad 116)

AYRILIRKEN SELAM VERMEK

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildi­ğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: “Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin, otur­duğu meclisten kalkmak istediği zaman da yine selam versin. Bu selamlardan biri diğerinden farklı değildir.” (Ebu Davud, Edeb 139, Tirmizi, İstizan 15)