Peygamber Efendimizin Doğum Tarihi

By | 9 Haziran 2014

kuran

Peygamber Efendimizin doğum tarihiPeygamber Efendimizin doğum tarihi nedir ?

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğ­duğu senenin, ay ve günün tespiti hakkında ulemâdan rivâyet edilen bir takım kaviller arasında ihtilaf vukû bulmuşsa da tercih edi­len kavle göre:

Vilâdet-i Nebeviyye Allâh-u Te’âlâ’nın Harem’i himaye buyurup, filleri Ka’be’yi yık­maktan menettiği Fil Senesi’nin rebîulevvel ayının on ikisine muvâfık düşen pazartesi gü­nünün fecri önceğizinde meydana geldi.

Peygamber Efendimizin doğum tarihi nedir kısaca şöyle açıklayalım ;

Meşhur olan kavle göre Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Yemen hükümdarı Ebrehe’nin Ka’be’yi yıkma niyetiyle fil ordusu hazırlayıp Mekke’ye gelmesinin ve bölük bölük kuşların attığı taşlarla helak edilişlerinin ardından elli beş gün sonra doğmuştur.

Peygamber Efendimizin doğum tarihi yine meşhur olan kavle göre rebîulevvel ayının on ikisinde pazartesi gecesi, her gece du­anın yüzde yüz kabul edildiği imsak vaktinden hemen önceki zaman diliminde dünyayı teşrif etmiştir.

Hatta duasının kabul olunacağı saatte uyan­dırılmak için Kehf Sûresi’nin sonunu okuyup, dua ederek yatan herkes o saatte uyandırdıkla­rını tecrübe etmiştir.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in başka yıllarda, başka aylarda ve başka saatte, hatta aynı ayın farklı günlerinde doğduğuna dâir birçok rivâyet varsa da siyer ve tarih ulemâsı nezdinde râcih olan kavil, tarafımızdan zikredilendir. (Muhammed el-Bintenî, Medâricu’s-su’ûd, sh:25)