Mute Savaşı (H. 8 / M. 629)

By | 6 Haziran 2015

mute-savasi-h-8-m-629   Hicretin 8. yılında vukubuldu. Savaşın sebebi, Resûlullah (sav)’ın elçisinin öldürülmesidir. Hz. Peygamber (sav), Haris bin Umeyr el-Ezdî (ra)’yi bir mektupla, Bizans’a tabi olan Busra emiri Haris bin Ebi Şemtnan el-Gassanî’ye elçi olarak göndermişti. Haris bin LJmeyr Mûte’ye vardığında, Bizans’a tabi Gassanlı Arap emirlerinden biri ona kim olduğunu ve nereye gittiğini sordu. Hz. Mıılıam- med (sav)’in elçisi olduğunu söyleyen Haris bin Umeyr (ra)’i öldürdü. Bu durum Resûlullah (sav)’ı çok üzdü; elçisinin intikamını almak için 3 bin kişilik bir ordu hazırlayarak Zeyd bin Harise (ra)’yi komutasında yola çıkardı. Zeyd’e biışey olduğu takdirde Cafer bin Ebi Talib (ra)’in, ona da biışey olduğunda da Abdullah bin Revaha (ra)’nın komutayı ele almasını emretti. Resûlullah (sav), Zeyd bin Harise (ra)’ye, Haris bin Umeyr (ra)’in öldürüldüğü yere gitmesini ve onları İslâm’a davet etmesini, kabul etmedikleri takdirde ise Allah (cc)’tan yardım dileyerek savaşa girmesini söyledi.
Ordu, Meab’a varıncaya kadar ilerledi. Orada Heıakliyus’un kalabalık ve muazzam bir ordu hazırladığı haber alındı. Bu Bizans ordusu BizanslIlardan ve Hristiyan Araplardan oluşuyordu. Bu ordu, müslüman ordusunun yiımi-otuz katı büyüklüğündeydi. Müslümanlar, nasıl davranacakları hususunda istişare ettiler; bazıları “Hz. Peygamberden yardımcı kuvvetler göndermesini isteyelim”, bazıları “Hz, Peygambere haber gönderip ondan gelecek emre göre davranalım”
dediler. Abdullah bin Revaha (ra) söz alarak şu tarihî konuşmayı yaptı:
“Vallahi, sizin bugün hoşunuza gitmeyen şey, gaye edinip yola çıktığınız şeydir. Hani şehadeti istiyordunuz?! Bizler, insanlarla ne sayı çokluğuyla, ne de kuvvet fazlalığıyla savaşıyoruz. Biz, yalnızca Allah’ın bizi şereflendirdiği bu dinin verdiği güçle savaşıyoruz. Neticede iki güzelden biri gerçekleşecektir; Zafer veya şehadet!”
Abdullah bin Revaha (ra)’nm bu sözleri üzerine, savaşa girilmeye karar verildi. Çok şiddetli bir savaş başladı. Komutan Zeyd bin Harise (ra), şehid oluncaya kadar savaştı. Onun ardından kumandayı ve sancağı Cafer bin Ebî Talib (ra) eline aldı. Sağ kolu kesilince sancağı sol eline aldı, sol kolu da kesilince, sancağı kucağına aldı. Bir müddet de savaşa böyle devam etti ve sonunda şehid edildi. Ondan sonra da ordunun komutasını ve sancağı, Abdullah bin Revaha (ra) eline aldı. O da şehid oluncaya kadar savaştı. Bundan sonra, ordunun komutasını Halid bin Velid (ra) eline aldı -ki bu onun müslüman olarak ilk savaşıydı- ve orduyu toparlamayı başararak sağ-salim Medine’ye getirdi.
Bu savaş, müslürnanlarm Arap Yanmadası dışında Bizans ile yaptıkları ilk savaştır.