İtaat Nedir ?

By | 3 Mart 2014

itaat nedir

İtaat Nedir İle İlgili Ayet: “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve elçisine döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.” (Nisa; 59)

İtaat Nedir Hadis: “Benim misalimle Cenab-ı Hakk’ın benimle göndermiş bulun­duğu şeyin misali şu adamın misali gibidir: Bir adam kendi kavmine ge­lip: ‘Ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm, tehlikeyi haber veriyorum, tedbir alın!’ der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup, geceleyin, telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerin­den ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onlan yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla, bana isyan edip Cenab-ı Hakk’tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir.” (Ebû Musa Abdullah tbnu Keys el- Eş’ari)

İtaat Nedir Hikâye:

Üstada İtaat

Bir gün Şeyh Bahaeddin Nakşibend Hazretlerine müridleri pişirilmiş balık ikram ettiler. Nakşibendî Hazretleri gelen balığı hazır olan mürid­leri ile oturup yemeye başladı. Fakat içlerinden birisi Hazreti Şeyhin da­vetine “oruçluyum,” diyerek icabet etmiyordu. Nakşibendî Hazretleri: “Gel bizimle sen de ye, sana Ramazan günlerinde tutulmuş, bir gün oruç sevabı vereyim” diye ne kadar ısrar ettiyse de mürid yine söz dinlemedi. Bunun üzerine Hace Hazretleri: “Bu adam Cenab-ı Hak’tan uzaktır. Siz de bu adamı terk ediniz” diye müridlerine emir verdi. O zamana kadar son derece zahit ve abit bir zât olan bu adam bundan sonra yavaş yavaş sohbeti ve daha ilerde namazı bırakıp ölüp gitti.