İstiaze (Allah’a Sığınmak)

By | 19 Kasım 2014

Allah (c.c)Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Belanın çetin olmasından, bedbahtlığa erişmekten, İlahî hükmün aleyhimize tecelli etmesinden ve düşmanların başımıza gelecek musibet karşısında sevinmesinden Allah’a sığının.”

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allahümme! İnnî eûzu bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cubnî ve’l-heremi ve’l-buhli. Ve eûzu bike min azâbi’l-kabri ve min fitneti’l-mahyâ ve’l memâti” Allahım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesine varan yaşlılıktan, cimrilikten Sana sığınırım’ diye dua ederdi.”

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Allahümme innî eûzu bike min kalbin lâ yahşau ve min duâin lâ yusme- ve min nefsin lâ teşbeu ve ilmin lâ yenfeu, eûzu bike min heulâi’l-erbei Allahım! İtaatsiz kalbten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten ve faydasız ilimden Sana sığmıyorum. İşte bu dört şeyden Sana sığınıyorum