Hüküm Verirken Adaletli Olmak

By | 12 Kasım 2014

hukum-verirken-adaletli-olmakEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar:
* Adaletli devlet başkanı,
* Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içerisinde serpilip büyüyen genç,
* Gönlü, mescitlere bağlı olan kimse,
* Allah için birbirlerini seven ve bu sevgiyle birleşip bu sevgiyle ayrılan iki kimse,
* Güzel ve mevki sahibi bir kadın, kendisini kötü bir eyleme davet ettiği halde:
– ‘Ben Allah’tan korkarım’ diyen kimse,
* Sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kimse,
* Tenha bir yerde Allah’ı lisanen yada kalben zikrederek gözlerinden yaşlar akan kimse.”
Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadiste, ilk önce; idareci kimsenin, insanlar arasında adaleti sağlamaya yönelmesini ve Müslümanların işlerinden bir işi üstlenen veya Müslümanların idaresini ele alan herkesin idaresi altındaki insanlara zulmetmekten kaçınmasına işaret etmektedir. İster bu, halifelik gibi genel yönetim olsun veya ister valilik ve kadılık gibi özel yönetim olsun. Çünkü insanlar arasında adaleti uygulamak, Allah’ın farz kıldığı bir hükümdür. Zira Allah, kaynağı ne olursa olsun insanlara zulmedilmesinden hoşlanmaz ve hoş görmez.
Nitekim Yüce Allah, insanlar arasında adaletle hükmedilmesi ve zulmedilmemesi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“Ey Davud! Biz, seni, yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında ‘hak ve adaletle’ hükmet. Heva ve hevese uyma. Yoksa bu, seni, Allah’ın yolundan saptırır.”
Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu adaletle iş görenler, Allah katında nurdan minberler üzerinde Rahman’ın sağında olacaklardır. Onun her iki eli, sağdır. Onlar, ahalileri ve velayetlerinde bulunanlar hakkında verdikleri kararlarında daima adil davranırlar.”
İyâz b. Hımâr el-Mucâşiî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Cennetlikler üç kısımdır:
1. Kuvvet sahibi, adaletli, sadaka verici, muvaffak kılınmış bir kimse!
2. Her akrabaya ve müslümana karşı ince kalbli, merhametli olan bir kimse!
3. Ailesi olduğu halde iffetli olan, iffetli davranan kimsedir.