Dört Mezhebe Göre Fıtır Sadakası

By | 3 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-fitir-sadakasi– Fıtır sadakası ittifakla vaciptir. Esamm ve İbn-i Keysan müstehab olduğunu söylemişlerdir. Malikî, Şafiî ve cumhura göre farzdır. (Az önce ittifakla vacip demiştik). Çünkü bu iki imama göre her farz vacip; her vacip farzdır.

Ebu Hanife’ye göre fıtır sadakası vaciptir, farz değildir. Çünkü farz, vacipten daha kuvvetlidir. (Farz ve vacip aynı şey değildir.) Fıtır sadakası küçük büyük herkese vaciptir. Bunda ittifak vardır. Hasen ve İbn-i Müseyyib’den fitrenin yalnız oruç tutan ve namaz kılana vacip olduğuna dair bir rivayet vardır. Hz. Ali’den de fitrenin namaza ve oruca gücü yetene vacip olduğu şeklinde bir rivayet vardır.
– Malik, Şafiî ve Ahmed b. Hanbel’e göre bir köleye ortaklaşa sahip olan iki kişiden her ikisi de o kölenin fitresini verir. Ancak Ahmed b. Hanbel iki ortağın her birinin birer sa’ vermesi gerekir.

Ebu Hanife’ye göre bu köleden dolayı her iki ortağa da bir şey gerekmez.