Postun Rümuzâtı Nedir?

By | 22 Mayıs 2015

postun-rumuzati-nedir Postun başı, teslimiyyete işarettir ki, hak mürşide kemal-i teslimiyyetle teslim olmaktır.
Sağ kolu, sahib-i yed olup bilvasıta: (YEDULLAHİ FEVKE EYDÎHİM) sırrından hisse almağa işarettir.
Postun sol kolu, nefsini mağlûp ederek şeytanına galip gelmeğe ve (MUTU KABLE EN TEMUTU) sırrına erişmeğe, bütün varlığından soyunmağa işarettir.
Postun sağ ayağı, hak ve hakikatte sebat etmek, dar vakitlerde ve korkunç zamanlarda haktan ve hakikatten yüz çevirmemektir.
Postun sol ayağı, hak rizası ve livechillah hizmet etmektir.
Postun üstü, her tarikin kendisine mahsus bir rengi olup postun renkli olması, sıfat yüzünden zuhur eden tecelliyatm nevilerini haktan bilip, sabr-ü tevekküle işarettir.
Postun iç tarafı, temkindir. Batman hakta fâni ve mutmain ve sabit olmak, mâsivadan yani dünya alâyişinden temizlenmeğe işarettir.
Postun ortası; muhabbetullah’tır ki, künh-ü muhabbetullah ile este’izü-billâh: (ÎNNİY VECCEHTE VECHİYE LTL- LEZİ FATAR-AS-SEMAVATÎ VEL-ARDI..) âyeti celilesinin sırrı ile ve teslimiyyetle Allahu teâlâya müteveccih olmaktır.
Postun şark tarafı şeriate, garp tarafı tarikate, şimal tarafı hakikate ve cenup tarafı marifete işarettir.
Postun ruhu tekbir, azası salâvat, kemali tevhid, tahareti istiğfardır.
Postun makam-ı şeriatı yokluk, makam-ı tarikatı pâklık, makam-ı hakikati vuslât-ı İlâhi makam-ı marifeti müşahede-i vahdettir.
Postun yere serilmesi, EBÜ’T-TÜRAB olan Haydar-ı Kerrar şah-ı velayet îmam-ı Ali kerremallahu vechehu ve radı- yallahu anhın silsile-i velâyetleriyle gelen feyz-i İlâhi yolunda mahviyyetle hâk türabı (Toprak) olmak, Pir yolunda yanmak, hak yolunda sâbit-kadem bulunmak, aşk yolunda meyledip akmak, iradesini nefsin hevasmdan el çekerek mürşid-i hakkın iradesinde (İrade-i Pir’de) bilvasıta irade-i hakta ifnâ etmektir.
Postun iç yüzü ile dış yüzü, kesreti vahdette ifnâ etmek, vahdet-i kesrette müşahede makamında şuhud ehli olup sahib-i makam olan post üstüne oturur, seccade-neşin olmağa lâyıktır.