Hâcet Namazı Nedir?

By | 28 Nisan 2015

hacet-namazi-nedirBir haceti, sıkıntısı, derdi olan kimse abdest alır iki rekât namaz kılar, sonra şöyle dua eder:

“Allah’ım Sen’den diliyor ve dileniyorum, Rahmet Peygamberi elçin Hazreti Muhammed’i vesile edinerek Sana teveccüh ediyorum. Ya Muhammed (aleyhissalatu vesselâm) şu hacetimin yerine getirilmesi için seni vesile yaparak Rabbime yöneliyorum. Allah’ım peygamberimizi hakkımda şefaatçi eyle.” (Beyhaki, Sünen-i Kübra, 6/169; Hakim, Müstedrek, 1/458)

Bir başka rivayette ise kişi iki rekât namaz kılar, Allah’ı sena eder. Peygamber Efendimize (aleyhissalatu vesselâm) salatü selâm getirir ve şöyle dua eder.

“Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı teşbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana matuf olup da gidermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.”

Allah’ım Sen kulların arasında ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Yedi semanın ve Arş-ı Azîm’in Rabbi Allah’ı teşbih ederim.

Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Allah’ım, kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi, şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et.”
Hâcet namazı dört veya on iki rekât olarak da kılınabilir. Dört rekât olarak kılındığı taktirde birinci rekâtında Fatiha’dan sonra üç Ayetelkürsi, diğer üç rekâtında ise Fatiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Kişi, namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasını okur ve isteğini Cenab-ı Rabbilâlemin’e iletir.