Oğlak Burcu Özellikleri

By | 4 Ocak 2014

oglak_burcu

Güneş oğlak burcuna 22 Aralık’ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır. Dost burcu Balık, düşman burcu Koç’tur. Yıldızı Zühal’dir. Zühal’in dostu Mirih düşmanı Zühre’dir.

Zühal yıldızı dünyadan 755 kere büyüktür. Güneş’ten uzaklığı bir milyar 426 kilometre mesafedir. Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur.

Oğlak burcu özellikleri;

Oğlak burcunun tesiri altında doğanların vücut yapıları geç neşvünema bulur. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Muhayyileleri kuvvetli değildir. Bedeni kabiliyetleri de manevî kabiliyetleri de dar bir sahada hudutlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir, sebatlı ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar. Para hususunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara ekseriya hasis denilir. Yalnızlıktan, tenhalıktan ziyadesi ile hoşlanırlar. Kalabalıklardan, topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşünceleriyle başbaşa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Yüz çizgileri düz, muntazam bakışları biraz haşindir. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Hissiyatlarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar.

Oğlak burcu mensuplarının yakın dostlan hemen hemen yok gibidir. Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriya bedbaht olurlar. Eğer karşılarına Arslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler. Zira bu burçtakilerle devamlı ve mesut bir yuva kurabilirler.

Zühal yıldızının tesirinde olanların evsaf-ı mümevvizesi

Oğlak burcu özellikleri çıkıntılı, kırık kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alın keskin ve köşeli, ciddi, nafiz ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız, kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf fakat iri kemikli vücut, büyük, kol ve el, bacak ve ayaklar, esmer, kuru bir ten, uzun boy, ağır yürüyüş, başlan daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür. Cildleri esmer ve alelekser yağlıdır. Kemikler ağır, ses boğuk, başlan uzunca, gözleri fersiz, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve gayri muntazam, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir. Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır. Zühal’Hler dünyaya meyus, ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler.

Oğlak burcuna mensup olanlar ferasetli ve akıllıdırlar. Nafiz bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akilânedir. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkâr değildirler. Ağır, ciddi, soğuk ve mağmumdurlar. Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir. Az söz söyler, kuvvetli hafızaları vardır. Ulumu hafıyye ve mektumeye meraklıdırlar. İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler. Mağrur ve ikbalperesttirler. Ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. Sebatkâr, becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı ve mütecessis olup yalnızlığı ve tenhayı severler. Bedbin, usul ve nizamata riayeti, icra-ı nüfuzu sever ve arzu, ederler. Zengin olmayı da isterler, ziraate de hevesleri vardır. Zühal insanları vakar, terbiyeli, nafzülkelam ve sükuti kılar.

Ahlakları

Zühal’liler: İntizamperver, biraz alaycı ve kindar olurlar. Müfrit heyecanlar duymazlar. Mütealayı severler. Müdebbir, uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasım, ağaç dikmesini resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler. Ziyadan kaçarlar. Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Oğlak burcundakiler kıskançlıklarını asla izhar etmezler. Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına ekseriya hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. İzdivaçta nadiren mesut olurlar. Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.