Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

By | 17 Haziran 2015

sabah-namazinin-sunneti-nasil-kilinirNamazın eksiksiz ve tam kılınabilmesi için şu aşağıdaki noktaların sırasıyla bilinmesi ve yapılması gerekir:
Namazın içindeki gereken noktaların iyice anlaşılıp akılda tutulması lâzımdır.
Sabah namazı dört rekattır: İki rekat sünnet, iki rekatı da farzdır. Sünneti önce kılınır. Niyetleri sünnetine-farzına diye yapılır.
Sabah Namazı Sünnetinin Kılınışı:
Namaz kılmasını öğrenmek için, örnek olarak sabah namazının iki rek’at sünnetini uygulama olarak da beraber kılalım:
1) İlk önce farz olan abdestimizi alırız, abdestli olarak, Kıble’ye (Kabe yönüne) yönelir: “Niyet ettim, Allah rızâsı için, sabah namazının sünnetini kılmaya” der, ellerimizi kulak hizasına kaldırıp namaza giriş tekbiri (Allâhü Efcber) alınır. Sağ el, sol el üzerine konarak baş ve küçük parmaklar, sol bileğimizi tutup, göbek altında bağlarız. (Hanımlar, sağ ellerini sol elleri üzerine düz ve normâl olarak koyar ve göğüsleri üzerinde tutarlar.)Bu halde ayakta gözler secde yerine bakar ve “Sübhâneke” okunur.
Sübhâneke:
“Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebâra kesmük. Ve teâlâ ceddük. Ve lâ ilâhe gayruk” denir ve “ E û z ü B e s m e l e ” çekilir.

“Eüzü billahi mineş-şeytânir-racîym. Bismillâhir- Rahmânir-Rahîym.” deyip;
2) Fâtiha Sûresi okunur. Fatiha Sûresi:

“Elhamdü lillâhi Rabbil’âlemiyn. Er’Rahmânir’Rahiym. Mâliki yevmiddiyn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’ıyn. İhdinassırâtaYmüstekıym. Sırâtalleziyne en’amte aleyhim, ğayril’mağdûbi aleyhim veleddâllîyn.” “Âmîn!” denir ve:
Kur’ân’dan bir sûre (misâl Kevser sûresi) veya uzunca bir âyet, ya da üç kısa âyet okunur. (Bunlara din dilinde zamm-i sûre denir.)
Kevser Sûresi:
“înnâ ât aynâ keVkevs er. Fesalli li’Rabbike venhar. İnne şânieke hüvel’ebter.” Sûre bitince:
3) Allâhü Ekber diyerek, Rukû’a eğiliriz. Rukû’da eller dizlere dayalı, bel ve baş bir hizada düzgün tutulur. Üç kere: “Sübhâne RabbiyelAzîm”denir. Sonra; “Semiallâhü limen hamideh” der doğrulup eller yanlara bırakılır. Bu doğrulmada ayakta (Rabbena lekel-hamd) denir. Ve sonra:
4) Allâhü Ekber, diyerek Secdeye gider (secdeye giderken önce dizleri sonra elleri, daha sonra alnı ve burnu secde yerine koyar), secdede (bu halde iken) üç kere:
“Sübhâne RabbiyeVâlâ” dedikten sonra Tekbir; (Allâhü Ekber) diyerek secdeden doğrulup “Sübhânallâh” diyecek kadar dizleri üstü oturur. Ve yine Tekbir; (Allâhü Ekber) diyerek tekrar ikinci Secdeye kapanır, Secde’de üç kere; “Sübhâne RabbiyeVâlâ” dedikten sonra, “Allâhü Ekber” diyerek kıyâma 2nci rekat’a kalkar, eller önceki namaz bağlayışı bağlanır.(Böylece bir rek’at namaz tamamlandı ve ayakta eller bağlanmakla ikinci rek’ata başlandı.)
5) İkinci rek’at için kıyama (ayağa) kalkınca yalnız “Besmele” çekerek “Fatiha ve Zamm-i sûre (örneğin İhlâs Sûresi) okunur.
İhlâs Sûresi:

“Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lemyelid velem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad.” Sûre bitince Tekbirle;
Allâhü Ekber diyerek Rukû’a varır, üç kere Rükû teşbihi; (Sübhâne Rabbiyel-Azîm) denir, sonra “Semiallâhü limen hamideh” diyerek doğrulur ve bu doğru halde, ayakta: “Rabbena lekel-hamd” denir. Ve sonra:
Tekbir (Allâhü Ekber) diyerek, Secdeye gidilir. Secdede üç kere: Sübhâne RabbiyeVâlâ dedikten sonra yine Tekbirle; secdeden doğrulup, “Sübhânallâh” diyecek kadar dizüstü oturur. Ve yine Tekbir (Allâhü Ekber) diyerek tekrar ikinci Secdeye kapanır, birinci Secde gibi, üç kere; Sübhâne RabbiyeVâlâ deyip, Tekbir ile doğrulup ikinci rek’atın sonunda otururuz. (Bu iki rekatlı namazın son (selâm verme) oturuşudur ‘Buna: son oturuş anlamında; Ka’de-i ahire’ denir, namazın 12 farzdan biridir.
Namazın ve bütün namazların son oturuşunda: Ettehiyyât, Salavatlar, Rabbena duâları okunur. (Namazların son oturuşu hiç değişmez, aynı şeyler okunur ve yapılır.)
Ettehiyyâtü:
“Ettehiyyâtü-Lillâhi ves’sâlevâtü uet’tayyibâtü es’selâmü aleyke eyyühen’nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Es’selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis’sâlihin. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.”
Allâhümme S a ll i:
“Allâhümme salli ala Muhammediu ue ala âl-i Muhammed. Kemâ saîleyte alâ İbrâhime ve alâ âl-i İbrahim. İnneke Hamidüm Mecid.”
Allâhümme Bârik:
“Allâhümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i M uhammed, kemâ bârakte alâ İbrâhime ve alâ âl-i İbrâhim, inneke hamidüm Mecid”
Rabbena Duaları:
“Rabbenâ âtinâ fıddünyâ hasenetev, vefıl’âhireti hasenetev ve kmâ azâben’nâr.”
“Rabbenağfirli ue liuâlideyye ue lil’mü’miniyne yevme yekûmülhisâb” Birahmetike yâ Erhamer-râhimîn.” deriz.
Ve başımızı önce sağa çevirip omuzumuza bakarak:“Esselâmü aleyküm ue rahmetullâh” der. Sonra, başımızı sola çevirip aynı şekilde, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh” der, namaz bitiş selâmını vermiş oluruz. (Böylece kıldığımız namaz bitmiş oldu.)
Allâhümme Entesselâm zikri:
Selâmdan sonra “Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm. Tebârâkte yâ Zel-Celâli vel-İkrâm”
deriz. (Bu duâ ‘zikir’, her namazın selâmının peşinden mutlaka söylenir, yâni okunur.)
(Dikkat: Böylece sabah namazının sünnetini kılmış ve bir de iki rek’atlı bir namazın kılınış şeklini görmüş ve öğrenmiş olduk.)